Phần mềm iTaxViewer mới nhất

iTaxViewer 2.2.8 mới nhất ngày 22/03/2024

Download phần mềm ItaxViewer
Ngày cập nhật Phiên bản Tải bộ cài đặt Nội dung cập nhật
22/03/2024 2.2.8 iTaxViewer 2.2.8 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.2.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.8.1.
20/02/2024 2.2.7 iTaxViewer 2.2.7 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.2.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.8.0.
23/11/2024 2.2.4 iTaxViewer 2.2.4 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.2.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.7.5.
22/09/2024 2.2.1 iTaxViewer 2.2.1 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.2.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.7.0.
03/08/2024 2.2.0 iTaxViewer 2.2.0 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.2.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.6.8.
21/06/2024 2.1.9 iTaxViewer 2.1.9 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.9 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.6.5.
15/05/2024 2.1.8 iTaxViewer 2.1.8 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.6.2.
04/01/2024 2.1.2 iTaxViewer 2.1.2 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.3.
30/12/2022 2.1.1 iTaxViewer 2.1.1 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.2.
02/12/2022 2.0.8 iTaxViewer 2.0.8 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6.
01/12/2022 2.0.7 iTaxViewer 2.0.7 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax 2.4.5, iCaNhan phiên bản 3.4.5.
01/12/2022 2.0.6 iTaxViewer 2.0.6 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax 2.4.4, HTKK phiên bản 4.9.5
25/10/2022 2.0.5 iTaxViewer 2.0.5 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax 2.4.3, eTax Mobile 2.0.5, iCanhan 3.4.4
19/08/2022 2.0.4 iTaxViewer 2.0.4 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax 2.3.5, eTax Mobile 2.0.1, iCanhan 3.3.8
08/08/2022 2.0.3 iTaxViewer 2.0.3 (Link iTaxViewer) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.3, iCanhan 3.3.5
01/07/2022 2.0.2 iTaxViewer 2.0.2 (Link iTaxViewer) Nâng cấp Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8
15/06/2022 1.9.8 iTaxViewer 1.9.8 (Link HTKK) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4
13/06/2022 1.9.7 iTaxViewer 1.9.7 (Link HTKK) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.3
10/06/2022 1.9.6 iTaxViewer 1.9.6 (Link HTKK) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.2 và iCaNhan 3.2.8
01/06/2022 1.9.5 iTaxViewer 1.9.5 (Link HTKK) Từ ngày 01/06/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.2.0, iTaxViewer 1.9.5 thay cho các phiên bản trước đây.
20/05/2022 1.9.4 iTaxViewer 1.9.4 (Link HTKK) Từ ngày 20/05/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.1.9, iCaNhan 3.2.4, iTaxViewer 1.9.4 thay cho các phiên bản trước đây.
13/04/2022 1.9.1 iTaxViewer 1.9.1 (Link HTKK) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.1.3, iCaNhan 3.1.9
25/03/2022 1.8.9 iTaxViewer 1.8.8 (Link HTKK) Từ ngày 26/03/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.0.8, iCaNhan 3.1.5, HTKK 4.7.6, iTaxViewer 1.8.9 thay cho các phiên bản trước đây.
18/03/2022 1.8.8 iTaxViewer 1.8.8 (Link HTKK) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.6, iCaNhan 3.1.3, HTKK 4.7.3.
18/02/2022 1.8.7 iTaxViewer 1.8.7 (Link HTKK)
iTaxViewer 1.8.7 (Link Google Driver)
Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK mới nhất
16/02/2022 1.8.6 iTaxViewer 1.8.6 (Link HTKK)
iTaxViewer 1.8.6 (Link Google Driver)
Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.2, iCaNhan 3.1.1, HTKK 4.6.8
17/01/2022 1.8.5 iTaxViewer 1.8.5 (Link Google Driver) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.5 đáp ứng các nội dung nângcấp của ứng dụng eTax 2.0.0
04/01/2022 1.8.3 iTaxViewer 1.8.3 (Link Google Driver) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các ứng dụngeTax 2.0.0; HTKK 4.6.5; iCaNhan 3.1.0.
26/12/2021 1.8.2 iTaxViewer 1.8.2 (Link Google Driver) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các ứng dụng eTax; HTKK 4.6.3; iCanhan.
02/08/2021 1.7.7 iTaxViewer 1.7.7 (Link Google Driver) iTaxViewer 1.7.7
23/07/2021 1.7.6 iTaxViewer 1.7.6 (Link Google Driver) Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK phiên bản 4.5.9.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.8.1, iCanhan 3.7.2, eTax Mobile 3.1.1, iTaxViewer 2.2.8

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.8.1, iCanhan phiên bản 3.7.2, eTax Mobile phiên bản 3.1.1, iTaxViewer phiên bản 2.2.8 cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp chức năng Kê khai trực tuyến tờ khai 01/TMĐN (TT80/2021): Cho phép nhập dữ liệu tại các chỉ tiêu [07], [08], [09], không bắt buộc.

– Nâng cấp chức năng Kê khai trực tuyến và Nộp tờ khai XML: Bổ sung Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý mẫu số 01/ĐK-TĐKTT (TTT80/2021) dành cho doanh nghiệp đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

– Nâng cấp chức năng Kê khai trực tuyến tờ khai bổ sung cho các tờ khai theo Thông tư số 80/2021 và Thông tư số 40/2021: Tổng hợp KHBS tính chênh lệch số liệu so với tờ khai đã nộp gần nhất của NNT.

– Cập nhật Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử mẫu số 01-1/TB-TĐT theo mẫu biểu của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Cập nhật Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử mẫu số 01-2/TB-TĐT theo mẫu biểu của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Gửi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế.

– Bổ sung chức năng Người nộp thuế gửi Văn bản giải trình điện tử vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế.

– Lưu ý: Các chức năng nâng cấp về vi phạm hành chính (Gửi Quyết định xử phạt vi phạm hành cho người nộp thuế, Người nộp thuế gửi Văn bản giải trình điện tử vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế) chưa đưa vào hoạt động, cho đến khi Vụ Kê khai ban hành công văn hướng dẫn triển khai cho các Cục thuế.

2. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan)

– Nâng cấp chức năng Gửi thông báo nghĩa vụ thuế tự động cho NNT: Hệ thống tự động gửi tới địa chỉ email của cá nhân thông báo nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN đối với NNT thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với Cơ quan thuế.

– Nâng cấp chức năng Tra cứu người phụ thuộc: Cho phép NNT tra cứu được tất cả thời gian giảm trừ của NPT theo MST của NNT.

– Nâng cấp chức năng Tra cứu thông tin người nộp thuế: Nâng cấp bảo mật thông tin NNT bổ sung thông tin mã xác thực khi thực hiện tra cứu thông tin.

– Nâng cấp chức năng Kê khai trực tuyến tờ khai 01/CNKD (TT40/2021) kỳ tháng 02/2024: Đối với các năm nhuận, hệ thống sẽ lấy kỳ kê khai đến ngày là 29/02/2024. Đối với các năm thường, hệ thống sẽ lấy kỳ kê khai đến ngày là 28/02/2024.

– Nâng cấp chức năng Kê khai trực tuyến tờ khai bổ sung 01/TTS (TT92/2015) kỳ năm 2021: Cho phép kê khai bổ sung thêm phụ lục PL 01-1/CNKD.

– Nâng cấp chức năng Kê khai trực tuyến tờ khai 07/TEM: Hiển thị chỉ tiêu (7) Tổng số tem sử dụng, mất, cháy, hủy = tổng chỉ tiêu 8+9+10

3. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile)

– Nâng cấp chức năng Tra cứu thông tin quyết toán: bổ sung tổng hợp thông tin kê khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý (tờ khai 02/KK-TNCN), bổ sung thông tin dự kiến (được tổng hợp các nguồn thu nhập) số thuế còn phải nộp/số thuế nộp thừa theo năm quyết toán.

– Nâng cấp chức năng Gửi thông báo nghĩa vụ thuế tự động cho NNT: Hệ thống tự động gửi thông báo (notification) tới điện thoại của cá nhân thông báo nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN đối với NNT thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với Cơ quan thuế.

– Nâng cấp chức năng Tra cứu người phụ thuộc: Cho phép NNT tra cứu được tất cả thời gian giảm trừ của NPT đã từng gắn với NNT.

– Nâng cấp chức năng Tra cứu thông tin người nộp thuế: Nâng cấp bảo mật thông tin NNT bổ sung thông tin mã xác thực khi thực hiện tra cứu thông tin.

– Nâng cấp chức năng Đăng nhập: Yêu cầu NNT thay đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập ứng dụng.

– Nâng cấp chức năng Nộp thuế: Cho phép NNT thay đổi thông tin địa bàn hành chính khoản nộp và không bắt buộc thanh toán đối với các khoản nộp có trạng thái “Khoản thuế có đề nghị miễn giảm đang chờ xử lý”

4. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.2.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.8.1, ứng dụng iCanhan phiên bản 3.7.2, ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.1.1 nêu trên.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 09/03/2024, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.8.1, iCanhan 3.7.2, eTax Mobile 3.1.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.8.0, iCanhan 3.7.0, iTaxViewer 2.2.7

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.8.0, iCanhan phiên bản 3.7.0, iTaxViewer 2.2.7 cụ thuể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp chức năng Kê khai trực tuyến và Nộp tờ khai XML: Bổ sung Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý mẫu số 01/ĐK-TĐKTT (TTT80/2021) dành cho doanh nghiệp đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

– Nâng cấp chức năng Kê khai trực tuyến và Nộp tờ khai XML đối với tờ khai tờ khai Lệ phí môn bài mẫu số 01/LPMB (TT80/2021) đáp ứng yêu cầu kê khai cho nhiều địa điểm kinh doanh có ngày phát sinh khác nhau trong cùng một năm. Bổ sung các chỉ tiêu sau trên màn hình chọn thông tin tờ khai:

+ Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm

+ Ngày thành lập địa điểm kinh doanh.

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến, Nộp tờ khai XML đối với tờ khai bổ sung cho tờ khai Lệ phí môn bài mẫu số 01/LPMB (TT80/2021) đáp ứng yêu cầu kê khai cho nhiều địa điểm kinh doanh có ngày phát sinh khác nhau trong cùng một năm. Bổ sung các chỉ tiêu sau trên màn hình chọn thông tin tờ khai:

+ Bổ sung lần thứ

+ Mã giao dịch tờ khai lần đầu

+ Mã giao dịch tờ khai bổ sung

+ Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm

+ Ngày thành lập địa điểm kinh doanh.

2. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan)

– Nâng cấp chức năng Kê khai trực tuyến và Nộp tờ khai XML: Bổ sung Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý mẫu số 01/ĐK-TĐKTT (TTT80/2021) dành cho cá nhân đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.2.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.8.0, ứng dụng iCanhan phiên bản 3.7.0 nêu trên.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 30/01/2024, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.8.0, iCanhan 3.7.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.7.0, iTaxViewer phiên bản 2.2.1

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.7.0, iTaxViewer phiên bản 2.2.1, cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 31/05/20241 của Chính phủ 1uy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai, cụ thuể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/PBVMT (TT80/2021), 02/PBVMT (TT80/2021), 01/CNKD (TT40/2021): Cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường và hiển thị cảnh báo nếu nhập mức phí ngoài khoảng mức thu tối thiểu, tối đa đáp ứng Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 31/5/2024.

– Nâng cấp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT (TT156/2013): Thông tin “Địa chỉ thực hiện dự án” bắt buộc nhập đủ bộ địa chỉ và chọn trong danh mục.

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/TNDN (TT80/2021): Chỉ cho phép nhập số âm, dương tại chỉ tiêu [05] – Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, thuộc cột 6, bảng 1, mục IV nếu tích chọn chỉ tiêu 2a hoặc 2c tại mục II trên phụ lục GDLK2-01 – Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết.

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 08-MST (TT105/2020): phản hồi thông báo đúng với trường hợp “Thông tin ĐKT của NNT không đúng. Đề nghị NNT liên hệ CQT quản lý”.

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Nâng cấp công thức tính chỉ tiêu [24] và [25] trên bảng kê 05-1/BK-TNCN như sau:

+ Nếu tích vào [10] thì [24] hỗ trợ tính = [21]/ (Đến tháng – Từ tháng+1) * Biểu thuế lũy tiến tháng * (Đến tháng – Từ tháng+1) và không cho sửa

+ Nếu tích vào [11] thì [24] hỗ trợ tính = [21]/ (Đến tháng – Từ tháng+1) * Biểu thuế lũy tiến tháng * (Đến tháng – Từ tháng+1) và cho phép sửa

+ Nếu không tích [10] và [11] thì không tính [24] (mặc định =0)

+ Nếu tích cả [10] và [11] thì hỗ trợ tính = [21]/ (Đến tháng – Từ tháng+1) * Biểu thuế lũy tiến tháng * (Đến tháng – Từ tháng+1) và cho phép sửa

+ Nếu tích chỉ tiêu [10] thì [25] hỗ trợ tính theo công thức: [25] = trị tuyệt đối ([24] – [22]) nếu ([24] – [22]) < 0, không cho sửa

+ Nếu tích chỉ tiêu [11] thì [25] hỗ trợ tính theo công thức: [25] = trị tuyệt đối ([24] – [22]) nếu ([24] – [22]) < 0, cho phép sửa

+ Nếu không tích chỉ tiêu [10] và [11] thì không tính số liệu [25] (mặc định bằng 0), không cho sửa

+ Nếu tích cả [10] và [11] thì [25] hỗ trợ tính theo công thức: [25] = trị tuyệt đối ([24] – [22]) nếu ([24] – [22]) < 0, cho phép sửa.

– Nâng cấp chức năng tra cứu tờ khai 01/GTGT (TT80/2021): Cho phép gửi phụ lục PL_NQ101/2024-Phụ lục miễn giảm thuế GTGT đáp ứng quy định tại Nghị quyết số 101/2024/QH15.

– Nâng cấp chức năng tra cứu tờ khai 04/GTGT (TT80/2021): Cho phép gửi phụ lục đính kèm và PL_NQ101/2024-Phụ lục miễn giảm thuế GTGT đáp ứng quy định tại Nghị quyết số 101/2024/QH15.

– Nâng cấp chức năng tra cứu tờ khai 04/TNDN (TT80/2021): Cho phép gửi phụ lục đính kèm.

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.2.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.7.0 nêu trên.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 08/09/2024, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.7.0, iTaxvviewer 2.2.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.6.8, iCanhan 3.6.2, iTaxViewer 2.2.0

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 2.6.8, iCanhan 3.6.2, iTaxViewer 2.2.0, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp chức năng nhập/nhận đối với các tờ khai 01/TTS (TT40/2021), 01/CNKD (TT40/2021), 01/GTGT (TT80/2021), 04/GTGT (TT80/2021): Bổ sung Phụ lục Giảm thuế GTGT đáp ứng quy định tại Nghị quyết số 101/2024/QH15.

– Nâng cấp chức năng Khai thuế/Tra cứu tờ khai: Bổ sung nút Gửi phụ lục đối với tờ khai 04/CNV-TNCN (TT80/2021) chính thức, 04/ĐTV-TNCN (TT80/2021) chính thức.

– Sửa lỗi chức năng Nộp tờ khai XML đối với tờ khai 06/TNCN (TT80/2021) bổ sung ràng buộc:

+ Nếu không tích chỉ tiêu “Khai thay” trên tờ khai: Kiểm tra MST đăng nhập = MST tại chỉ tiêu 05.

+ Nếu tích chỉ tiêu “Khai thay” trên tờ khai: Kiểm tra MST đăng nhập = MST tại chỉ tiêu 13.

– Nâng cấp chức năng Nộp tờ khai XML đối với tờ khai 01/VTNN (TT80/2021), 01/NTNN (TT80/2021), 02/NTNN (TT80/2021), 01/TBH (TT80/2021): Sửa lỗi ràng buộc số lần nộp tờ khai bổ sung đối với MST nhà thầu nước ngoài phải lớn hơn số lần nộp bổ sung đã có trên hệ thống.

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến đối với tờ khai 01/PH (TT80/2021), 02/PH (TT80/2021), 01/LP (TT80/2021): Cập nhật danh mục Phí, lệ phí theo thông tư 44/2024/TT-BTC.

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/TNDN (TT80/2021): Cho phép nhập số âm, dương tại cột 6, bảng 1, mục IV nếu tích chọn chỉ tiêu 2a hoặc 2c tại mục II trên phụ lục GDLK2-01 – Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết.

– Sửa lỗi chức năng tổng hợp dữ liệu XML đối với tờ khai 02/GTGT (TT80/2021): Hiển thị dữ liệu tại chỉ tiêu [10] Tỉnh/thành phố.

– Nâng cấp chức năng nhận tờ khai 01/TBH (TT80/2021) từ T-VAN: Bỏ ràng buộc MST phải đăng ký dịch vụ với MST tại chỉ tiêu [05] – Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam.

– Cập nhật tên trạng thái tờ khai 02/TH nếu đã có thông báo Gửi kết quả cấp mã số thuế cho người phụ thuộc thì sẽ để tên trạng thái tờ khai là “Đã cấp mã số thuế cho người phụ thuộc thành công”.

– Nâng cấp hỗ trợ ký, hiển thị, xác minh thông tin chữ ký số của nhà cung cấp E-CA đáp ứng theo nội dung Giấy phép số 234/GP-BTTTT ngày 10/05/20122 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc cung cấp dịch vụ Chứng thực Chữ ký số công cộng cho Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn (E-CA).

2. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan)

– Nâng cấp chức năng nhập/nhận đối với các tờ khai 01/TTS (TT40/2021), 01/CNKD (TT40/2021): Bổ sung Phụ lục Giảm thuế GTGT đáp ứng quy định tại Nghị quyết số 101/2024/QH15.

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai đăng ký thuế: Cho phép NNT kê khai lại tờ khai đăng ký thuế nếu tờ khai đăng ký thuế có trạng thái 6G – CBT kiểm tra và xác định thông tin hợp lệ của hồ sơ.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

– Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.2.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.6.8, iCanhan phiên bản 3.6.2 nêu trên

Từ ngày 01/08/2024, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.6.8, iCanhan 3.6.2, iTaxvviewer 2.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.6.5, iTaxViewer 2.1.9

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 2.6.5, iTaxViewer phiên bản 2.1.9, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp phân hệ Hoàn thuế:

+ Nâng cấp Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT:

• Bổ sung các trường hợp hoàn thuế.

• Trả thông báo ‘Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử’ trong vòng 15 phút sau khi NNT nộp hồ sơ thành công.

• Sau khi hồ sơ nhận được ‘Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu đề nghị hoàn thuế’ từ Cơ quan Thuế thì mới cho phép đính kèm hồ sơ ‘Giải trình bổ sung’ tại chức năng đính kèm hồ sơ khi NNT tra cứu hồ sơ hoàn thuế.

• Tại chức năng đính kèm hồ sơ khi NNT tra cứu hồ sơ hoàn thuế: Cho phép NNT đính kèm hồ sơ tương ứng với từng trường hợp hoàn thuế trong vòng 15 phút sau khi NNT nộp hồ sơ thành công.

+ Bổ sung Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01a/ĐNHT.

+ Nâng cấp Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHUY: Cho phép hủy đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế mẫu số 01a/ĐNHT.

+ Nâng cấp hiển thị tên cơ quan thuế trên thông báo “Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử”.

– Nâng cấp phân hệ Nộp thuế:

+ Cho phép Mã số thuế tại Việt Nam thực hiện truy vấn thông tin số thuế phải nộp của Mã số thuế nhà thầu tại chức năng Lập giấy nộp tiền nộp thay.

– Nâng cấp phân hệ Khai thuế:

+ Nâng cấp chức năng nhập/nhận Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua Cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT (TT105): Bổ sung ràng buộc và thực hiện kiểm tra dữ liệu khớp đúng với Bộ Công an.

+ Bổ sung tờ khai “Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài”.

+ Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 02/GTGT (TT80/2021): Hỗ trợ lược bỏ dấu cách ở đầu và cuối chuỗi ký tự tại chỉ tiêu [01a] Mã hồ sơ khai DAĐT.

+ Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai đăng ký thuế: Cho phép NNT kê khai lại tờ khai đăng ký thuế nếu tờ khai đăng ký thuế có trạng thái 6G.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.9 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.6.5 nêu trên

Từ ngày 09/06/2024, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.6.5, iTaxvviewer 2.1.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.6.2, eTax Mobile 3.0.5, iCanhan 3.5.9, iTaxViewer 2.1.8 08/05/2024

THÔNG BÁO CŨ

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 2.6.2, eTax Mobile 3.0.5, iCanhan 3.5.9, iTaxViewer 2.1.8, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp chức năng Lập giấy nộp tiền:

+ Hỗ trợ gom nhóm các khoản nộp có cùng tính chất thuế: nhằm mục đích hỗ trợ thao tác nộp đơn giản, thuận tiện, không phải lựa chọn từng khoản để thanh toán

+ Cho phép truy vấn thông tin số thuế phải nộp của loại thuế Lệ phí trước bạ phương tiện

+ Hỗ trợ Người nộp thuế thanh toán các khoản nộp theo thứ tự thanh toán được sắp xếp theo quy định tại Luật Quản lý thuế: nhằm đảm bảo việc thanh toán của NNT lựa chọn và của Cơ quan thuế thực hiện là giống nhau, theo cùng một nguyên tắc

+ Cho phép Người nộp thuế nộp trước các khoản nộp chưa phát sinh khoản thuế phải nộp (tạm nộp)

+ Không hỗ trợ nộp thuế điện tử tại Cổng của Tổng cục Thuế đối với các Ngân hàng chưa triển khai cho nộp thuế theo mẫu giấy nộp tiền theo quy định tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC (Ngân hàng TMCP Bản Việt; Ngân hàng TMCP Việt Á; Ngân hàng TMCP Bắc Á; Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu)

– Nâng cấp chức năng cho phép Lập giấy nộp tiền nộp thay: Hỗ trợ Người nộp thuế thanh toán các khoản nộp của MST nộp thay theo thứ tự thanh toán được sắp xếp theo quy định tại Luật Quản lý thuế

– Nâng cấp chức năng Tra cứu Thông tin nghĩa vụ thuế: Cho phép tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế

– Nâng cấp chức năng Lập hồ sơ đề nghị tra soát theo mẫu số 01/TS theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

2. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile)

– Nâng cấp chức năng chức năng Nộp thuế:

+ Hỗ trợ gom nhóm các khoản nộp có cùng tính chất thuế: nhằm mục đích hỗ trợ thao tác nộp đơn giản, thuận tiện, không phải lựa chọn từng khoản để thanh toán

+ Cho phép truy vấn thông tin số thuế phải nộp của loại thuế Lệ phí trước bạ phương tiện

+ Hỗ trợ Người nộp thuế thanh toán các khoản nộp theo thứ tự thanh toán được sắp xếp theo quy định tại Luật Quản lý thuế: nhằm đảm bảo việc thanh toán của NNT lựa chọn và của Cơ quan thuế thực hiện là giống nhau, theo cùng một nguyên tắc

+ Cho phép Người nộp thuế nộp trước các khoản nộp chưa phát sinh khoản thuế phải nộp (tạm nộp).

– Nâng cấp chức năng cho phép Lập giấy nộp tiền nộp thay: Hỗ trợ Người nộp thuế thanh toán các khoản nộp của MST nộp thay theo thứ tự thanh toán được sắp xếp theo quy định tại Luật Quản lý thuế

– Nâng cấp chức năng Tra cứu Thông tin nghĩa vụ thuế: Cho phép tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế

3. Nâng cấp ứng dụng thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan)

– Bổ sung chức năng Tra cứu Thông tin nghĩa vụ thuế: Cho phép tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế

4. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

– Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.6.2 nêu trên

Từ ngày 07/05/2024, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.6.2, eTax Mobile 3.0.5, iCanhan 3.5.9, iTaxvviewer 2.1.8 thay cho các phiên bản trước đây

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Chi tiết tài liệu hướng dẫn sử dụng tại file đính kèm: Tại đây.

Cài esigner dung lượng lớn: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp chức năng kê khai tarực tuyến đối với các tờ khai bổ sung có phụ lục phân bổ đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cụ thể:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng: 01/GTGT (TT26/2015), 05/GTGT (TT156/2013)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 03/TNDN (TT151/2014)

+ Tờ khai tiêu thụ đặc biệt: 01/TTĐB (TT195/2015)

+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường: 01/TBVMT (TT156/2013)

+ Tờ khai thủy điện: 01/TĐ-GTGT (TT156/2013), 03/TĐ-TAIN (156/2013), 03A/TĐ-TAIN (156/2013)

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/GTGT (TT80/2021):

+ Bổ sung thêm ràng buộc: Tổng số thuế trên các bảng kê phân bổ (01-2/GTGT, 01-6/GTGTCSSX, 01-6/GTGTVTCTS) phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [40] trên tờ khai. Sai khác cảnh báo đỏ

+ Tại phụ lục 01-3/GTGT: UD thực hiện chuyển chỉ tiêu [18] số tại trụ sở chính khi có chênh lệch được tổng hợp lên trên 01/KHBS

+ Tại phụ lục 01-6/GTGTVTCTS, 01-6/GTGTCSSX: UD thực hiện chuyển chỉ tiêu [20] hoặc [24] Số thuế phải nộp cho nơi NNT đóng trụ sở chính khi có chênh lệch được tổng hợp lên trên 01/KHBS

+ Cập nhật cảnh báo vàng nếu sửa chỉ tiêu [31] <= [30], [33] <= [32]. Cảnh báo đỏ nếu sửa chỉ tiêu [31] > [30], [33] > [32]

+ Sửa công thức số ngày nhận được tiền hoàn và số tiền chậm nộp trên tờ khai 01/KHBS như sau:

i) Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: Ứng dụng hỗ trợ tính = ngày kê khai tờ khai bổ sung – ngày lệnh hoàn thuế, cho phép sửa

ii) Số tiền chậm nộp: Ứng dụng hỗ trợ tính = Số tiền thu hồi hoàn x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức chậm nộp, không cho sửa

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 02/GTGT (TT156/2013 và TT80/2021):

+ Sửa công thức số ngày nhận được tiền hoàn và số tiền chậm nộp trên tờ khai 01/KHBS như sau:

i) Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: Ứng dụng hỗ trợ tính = ngày kê khai tờ khai bổ sung – ngày lệnh hoàn thuế, cho phép sửa

ii) Số tiền chậm nộp: Ứng dụng hỗ trợ tính = Số tiền thu hồi hoàn x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức chậm nộp, không cho sửa

– Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/TNDN (TT80/2021): Bổ sung ràng buộc đối với phụ lục 03-8C, kiểm tra chỉ tiêu [04] phải bằng chỉ tiêu E1 trên tờ khai tương ứng tiểu mục 1057

– Nâng cấp phân hệ Hoàn thuế: Nấng cấp đối với Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng yêu cầu Thông tư số 111/2021/TT-BTC

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.3 nêu trên

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây

Từ ngày 31/12/2022, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxViewer 2.1.1

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxViewer 2.1.1 cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp phân hệ nộp thuế: Bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điên tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

– Nâng cấp bổ sung phân hệ nộp thuế để bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

3. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile)

– Nâng cấp phân hệ nộp thuế: Bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

4. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewe Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

– Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.2, ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile) phiên bản 3.0.2.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 24/12/2022, Người nộp thuế sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxvviewer 2.1.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6, iTaxViewer phiên bản 2.0.8, HTKK phiên bản 4.9.6

THÔNG BÁO CŨ

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6, iTaxViewer phiên bản 2.0.8, HTKK phiên bản 4.9.6, bổ sung phụ lục phiếu tổng hợp doanh thu đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017, cập nhật danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với danh mục mặt hàng xe ô tô điện chạy bằng pin nhập khẩu bán ra trong nước và một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

– Nâng cấp phụ lục phiếu tổng hợp doanh thu đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 trên các ứng dụng HTKK, eTax, như sau:

+ Đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB (Thông tư số 195/2015): Nâng cấp phụ lục “Phiếu Tổng hợp doanh thu” đính kèm tờ khai khi chọn ngành nghề là “Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường”

+ Đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB (Thông tư số 80/2021): Nâng cấp ngành nghề “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường bao gồm casino” và phụ lục “Phiếu Tổng hợp doanh thu” nếu chọn ngành nghề này

– Nâng cấp danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với danh mục mặt hàng 4 bổ sung vào danh mục hàng hóa, hiệu lực từ ngày 01/03/2022 đến ngày 28/02/2027 trên các ứng dụng HTKK, Etax như sau:

+ Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040755): thuế suất 3%

+ Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040756): thuế suất 2%

+ Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040757): thuế suất 1%

+ Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040758): thuế suất 2%

– Nâng cấp thuế suất các hàng hóa xe ô tô điện chạy bằng pin nhập khẩu bán ra trong nước từ ngày 01/03/2027 như sau:

+ Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống (Mã 104040751): thuế suất 11%

+ Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ (Mã 104040752): thuế suất 7%

+ Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ (Mã 104040753): thuế suất 4%

+ Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng (Mã 104040754): thuất suất 7%

+ Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040755): thuế suất 11%

+ Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040756): thuế suất 7%

+ Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040757): thuế suất 4%

+ Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040758): thuế suất 7%

– Nâng cấp tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN (Thông tư số 80/2021) trên ứng dụng HTKK: kiểm tra ràng buộc “Chỉ tiêu [12] phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị làm tròn của chỉ tiêu ([10] x [11])”.

– Nâng cấp Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên ứng dụng HTKK: Cho phép hoàn thành và kết xuất tờ khai khi nhập <Ngày cấp> bằng <Ngày sinh>.

– Nâng cấp tờ khai bổ sung mẫu theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 trên ứng dụng Etax đáp ứng tổng hợp dữ liệu bổ sung trên tờ khai (01/GTGT, 01/TĐ-GTGT, 03/TNDN, 01/TTĐB, 01/TBVMT, 03/TĐ-TAIN).

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6 nêu trên.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 24/11/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.4.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.4.3, iCaNhan phiên bản 3.4.4, iTaxViewer phiên bản 2.0.5

THÔNG BÁO CŨ

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.4.3, iCaNhan 3.4.4, iTaxViewer 2.0.5, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp chức năng tải tệp (file) phi cấu trúc gồm các mẫu biểu ban hành theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho phép tiếp nhận hồ sơ điện tử:

+ Mẫu 2.6 – Đơn Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

+ Mẫu 2.8 – Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế.

+ Mẫu 2.9 – Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế.

+ Mẫu 2.10 – Thông báo về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

– Nâng cấp các nội dung liên quan tiếp nhận tờ khai 02/QTT-TNCN gồm các nội dung sau:

+ Tạo và gửi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế/hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/TB-HT (TT80/2021).

+ Nhận thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 02/TB-HT (TT80/2021) từ hệ thống ký điện tử gửi cho cá nhân trực tiếp quyết toán.

– Nâng cấp chức năng đăng ký tài khoản, bổ sung ghi lịch sử nguồn gốc đăng ký của Người nộp thuế.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.3, iCanhan 3.4.4 nêu trên.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 25/10/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Thông báo cũ Nâng cấp ứng dụng eTax 2.3.5, eTax Mobile 2.0.1, iCanhan 3.3.8, iTaxViewer 2.0.4

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 07/TEM-Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi Cơ quan thuế.

– Cập nhật mẫu số 01/TEM-Đăng ký sử dụng Tem điện tử: Bổ sung thêm ràng buộc bắt buộc nhập trường “Người liên hệ”.

– Cập nhật mẫu số 03/TEM-Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: Bổ sung thêm ràng buộc “Số lượng tem được sử dụng” bắt buộc phải nhập >0.

– Nâng cấp tờ khai 01/TTS (TT92/2015) khắc phục nội dung NNT nộp tờ khai hệ thống cảnh báo “Người nộp thuế không thuộc cơ quan thuế quản lý”.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ eTax Mobile:

– Bổ sung chức năng xóa tài khoản: Cho phép NNT thực hiện đăng ký ngừng dịch vụ;

– Cập nhật chức năng quét QR-Code: Cho phép hộ kinh doanh thực hiện quét QRCode phiếu xuất tem điện tử rượu, phiếu xuất tem điện tử thuốc lá.

– Cập nhật chức năng tra cứu hồ sơ khai thuế: Cho phép NNT thực hiện tra cứu tờ khai sau:

+ Tờ khai Đăng ký sử dụng Tem điện tử mẫu số 01/TEM.

+ Tờ khai Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước mẫu số 03/TEM.

+ Tờ khai Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi Cơ quan thuế mẫu số 07/TEM.

3. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

– Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 01/TEM-Đăng ký sử dụng Tem điện tử.

– Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 03/TEM-Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

– Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 07/TEM-Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi Cơ quan thuế.

– Cập nhật chức năng truyền dữ liệu phiếu xuất tem điện tử rượu, phiếu xuất tem điện tử thuốc lá tới ứng dụng Tem điện tử (TDT).

4. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.5, iCanhan 3.3.8 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 18/08/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.5, eTax Mobile 2.0.1, iCanhan 3.3.8, iTaxViewer 2.0.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

THÔNG BÁO cũ –  Nâng cấp ứng dụng eTax 2.3.3, iCanhan 3.3.5, iTaxViewer 2.0.3

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Tự động sinh mã số hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại điều 19 Thông tư 01/2018/TT-VPCP.

– Cung cấp trạng thái xử lý thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

– Cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

– Tự động sinh mã số hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại điều 19 Thông tư 01/2018/TT-VPCP.

– Cung cấp trạng thái xử lý thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

– Cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

– Cập nhật sắp xếp hiển thị menu chức năng trên ứng dụng.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.3, iCanhan 3.3.5 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 2.0.3: Tại đây.

Từ ngày 05/08/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.3, iCanhan 3.3.5, iTaxViewer 2.0.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8, iTaxViewer phiên bản 2.0.2

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8; iTaxViewer phiên bản 2.0.2 đáp ứng Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tờ khai Tem điện tử cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Bổ sung kê khai trực tuyến tờ khai Đăng ký sử dụng tem điện tử mẫu số 01/TEM.

– Bổ sung kê khai trực tuyến tờ khai Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước mẫu số 03/TEM.

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 2.0.2: Tại đây.

Từ ngày 01/7/2022, khi kê khai tờ khai tem điện tử có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.2.4, iTaxViewer 1.9.8

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4, iTaxViewer phiên bản 1.9.8 đáp ứng nhập, nhận, xử lý đề nghị tra soát thông tin theo mẫu 01/TS quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và một số nội dung khác, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

Nâng cấp bổ sung hồ sơ đề nghị tra soát theo mẫu theo mẫu 01/TS quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC với các nội dung:

– Văn bản đề nghị tra soát nghĩa vụ theo mẫu số (01/TS).

– Văn bản đề nghị tra soát chứng từ theo mẫu số 01/TS (TT80/2021).

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.8: Tại đây

Từ ngày 15/06/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.2.3, iTaxViewer 1.9.7

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.3, iTaxViewer phiên bản 1.9.7 nội dung xử lý đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế theo mẫu 01/ĐNXN của NNT đáp ứng Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp mẫu Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

– Nâng cấp mẫu Văn bản đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước theo mẫu theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

– Nâng cấp Văn bản đề nghị xác nhận cho Nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo mẫu theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

– Nâng cấp bổ sung các thông báo đã được cơ quan thuế xử lý, ký điện tử gửi NNT gồm:

+ Thông báo về việc <xác nhận/không xác nhận> việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo mẫu 01/TB-XNNV.

+Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu đề nghị xác nhận theo mẫu 01/TB-BSTT-NNT.

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.3 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.7: Tại đây

Từ ngày 12/06/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.1.9, iCanhan 3.2.4, Itaxviewer 1.9.4

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Cập nhật chức năng Nộp tờ khai xml: Chỉ cho phép NNT nộp tờ khai 05/QTT-TNCN (TT80/2021) từ phiên bản HTKK 4.8.3 trở lên.

– Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/CNKD (TT40): Ràng buộc tờ khai có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2022; màn hình nhập tờ khai ẩn nút tích (6) Hộ khoán chuyển đổi phương pháp tính thuế với kỳ kê khai Lần phát sinh.

– Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/TBVMT (TT80/2021): Hàng hóa Xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022 mức thuế điều chỉnh 2.000đ/lít.

– Nâng cấp các chức năng ký điện tử dành cho NNT bổ sung phương thức ký điện tử từ xa MISA CA.

– Bổ sung biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt cho “Xe ô tô chạy điện bằng pin” theo Luật số 03/2022/QH15.

– Nâng cấp tờ khai 01/GTGT theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Các chỉ tiêu [23], [23a], [24], [24a], [25], [26], [29], [30], [32], [32a], [37], [38], [39a] không được nhập âm.

– Nâng cấp tờ khai 01/QT-LNCL theo mẫu Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Đổi tên hoạt động “xổ số điện toán” thành “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” và hỗ trợ xác định tiểu mục hạch toán của hoạt động “xổ số kiến thiết, xổ số điện toán” là 1153.

– Nâng cấp các tờ khai bổ sung phụ lục Giảm thuế giá trị gia tăng đáp ứng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP đối với các kỳ tính thuế từ ngày 01/02/2022, bao gồm: Tờ khai 01/TTS, tờ khai 01/CNKD.

– Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu 01/DS-TK – Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán để hỗ trợ các Ngân hàng thương mại kê khai và gửi cho cơ quan thuế số hiệu tài khoản thanh toán của khách hàng là người nộp thuế.

– Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/PBVMT, 02/PBVMT bổ sung ràng buộc bộ chỉ tiêu [02], [07], [08] không được trùng nhau.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

– Cập nhật chức năng Gửi tờ khai quyết toán thuế: Chỉ cho phép NNT nộp tờ khai 05/QTT-TNCN (TT80/2021) và 02/QTT-TNCN (TT80/2021) từ phiên bản HTKK 4.8.3 trở lên.

– Cập nhật chức năng đăng ký tài khoản: Hiển thị tên người nộp thuế.

– Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/ĐK-TCT: Đối với NNT là cá nhân làm công ăn lương, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có CQT quản lý là Cục Thuế TP Hà Nội khi kê khai trực tuyến mẫu 03/ĐK-TCT khắc phục lỗi hệ thống bận.

– Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 02/QTT-TNCN (TT80/2021): Cập nhật nguyên tắc tính Số tăng/giảm phải nộp hạch toán = chênh lệch chỉ tiêu ([32]- [34] – [36] + [37] – [40] – [41] – [43]).

3. Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

– View tờ khai thông báo giá đối với xe có xuất xứ “Lắp ráp trong nước”.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.4: Tại đây.

Từ ngày 20/05/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.1.9, iCaNhan 3.2.4, iTaxViewer 1.9.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.1.3, iCaNhan phiên bản 3.1.9, iTaxViewer phiên bản 1.9.1

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan đáp ứng yêu cầu triển khai tờ khai bổ sung cho các tờ khai lần phát sinh theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

Triển khai tờ khai bổ sung cho các tờ khai lần phát sinh theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.

– Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.

– Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.

– Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.

– Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.

– Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC , 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.

– Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.

– Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.

– Nâng cấp ứng dụng khắc phục lỗi và đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ, bao gồm:

– Nâng cấp tờ khai 01/NTNN, 03/NTNN: Bỏ bắt buộc nhập chỉ tiêu Số hợp đồng, Ngày hợp đồng, Ngày thanh toán

– Sửa lỗi khi kê khai tờ khai bổ sung: Lấy mã giao dịch là mã giao dịch của tờ khai lần đầu được TMS chấp nhận.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

Triển khai tờ khai bổ sung cho các tờ khai lần phát sinh theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm: 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.1.3, iCaNhan 3.1.9 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.1: Tại đây.

Từ ngày 14/04/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.1.3, iCaNhan 3.1.9, iTaxViewer 1.9.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp Ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 2.0.0, iTaxViewer 1.8.5

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp Ứng dụng Thuế điện tử đáp ứng mẫu số 01/ĐNXN và ích hợp Chữ ký số HiLo-CA

1. Nội dung nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước mẫu số

01/ĐNXN Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

– Tích hợp chữ ký số vào giao dịch điện tử trên ứng dụng Thuế điện tử,xác minh thông tin chữ ký số của nhà cung cấp chữ ký số HILO-CA.

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax 2.0.0 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.0, iCaNhan 3.1.0, HTKK 4.6.5, iTaxViewer 1.8.3

THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 2.0.0, ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.1.0, ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.8.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Hỗ trợ kê khai (HTKK).

– Bổ sung các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022, bao gồm:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.

+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.

+ Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.

+ Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.

+ Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.

+ Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.

+ Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.

+ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với tổ chức) mẫu 02/TK-SDDPNN (chỉ nâng cấp trên eTax).

+ Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT (riêng eTax cho đính kèm mẫu 01-1/HT, 01-2/HT và các hồ sơ đính kèm khác)

– Cập nhật hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ trước hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/quý/năm và lần phát sinh của kỳ tính thuế từ 01/01/2022 trở đi và kê khai tờ khai quyết toán năm của kỳ tính thuế năm 2021 trở đi thực hiện kê khai theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

Bổ sung các mẫu biểu tờ khai theo theo lần phát sinh quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.0, iCaNhan 3.1.0, HTKK 4.6.5 nêu trên.

Lưu ý:

– Hệ thống eTax, iCaNhan triển khai các tờ khai theo lần phát sinh (lần đầu) đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Riêng các tờ khai bổ sung cho các mẫu biểu của Thông tư 80/2021/TT-BTC ứng dụng eTax chưa triển khai chức năng kê khai trực tuyến, đề nghị Cơ quan thuế hướng dẫn NNT thực hiện kê khai trên ứng dụng HTKK, tải lên ứng dụng eTax để ký điện tử và nộp tờ khai.

– Hệ thống đang trong quá trình nâng cấp kỹ thuật nên các thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ thuế sẽ được cơ quan thuế trả cho NNT chậm nhất ngày 15/01/2022

Từ ngày 03/01/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK, iTaxViewer tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Tải bộ cài iTaxViewer Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.6 tự động cập nhật

THÔNG BÁO

Hiện nay, để xem hồ sơ thuế theo định dạng mẫu biểu theo quy định, người nộp thuế tải và cài đặt dụng phần mềm hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer). Do đó, khi Cơ quan Thuế nâng cấp phiên bản ứng dụng iTaxViewer, người nộp thuế cần cập nhật ứng dụng trên máy trạm để việc xem hồ sơ được chính xác. Để hỗ trợ người nộp thuế được tự động cảnh báo cập nhật ứng dụng, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.7.6 như sau:

Đối với phiên bản ứng dụng iTaviewer từ phiên bản 1.7.6, khi người nộp thuế mở ứng dụng và máy trạm có kết nối internet, hệ thống tự động kiểm tra và so sánh với phiên bản mới nhất trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp phiên bản trên máy trạm của người nộp thuế chưa được cập nhật, ứng dụng sẽ tự động cảnh báo cho người nộp thuế lựa chọn cập nhật.

Người nộp thuế tải ứng dụng Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK, iTaxViewer

THÔNG BÁO
V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK 4.5.7, iTaxViewer 1.7.5 đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 1.9.0; Ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.0.4; Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.7; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.7.5 đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/5/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 và Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021

1. Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

– Ứng dụng eTax, iCaNhan:

+ Bổ sung kê khai điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo đối với Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) hỗ trợ NNT là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn kê khai, tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên Cổng DVCQG.

– Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) bổ sung kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu.

2. Nâng cấp các ứng dụng đối với mẫu tờ khai số 03/TNDN đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC

– Ứng dụng eTax, HTKK: Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ kỳ kê khai năm 2019.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer hỗ trợ xem các hồ sơ thuế theo các phiên bản ứng dụng mới

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK phiên bản 4.5.7.

Từ ngày 25/05/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Tải hướng dẫn sử dụng Doanh Nghiệp: Tại đây.
Tải hướng dẫn sử dụng Cá Nhân: Tại đây.
Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây.
Tải bộ cài HTKK: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax); Hỗ trợ kê khai (HTKK); Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng eTax đáp ứng yêu cầu của người sử dụng phân hệ Hỏi – Đáp:

– Cập nhật danh mục loại câu hỏi.

– Nâng cấp giao diện màn hình tạo câu hỏi, tra cứu câu hỏi.

– Nâng cấp chức năng ký điện tử lên câu hỏi trước khi gửi Cơ quan Thuế.

2. Nâng cấp ứng dụng eTax, HTKK đáp ứng hoàn thuế điện tử:

– Nâng cấp Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT, cụ thể:

+ Bổ sung thông tin dự án đầu tư, kiểm tra ràng buộc:

i) Nếu “Đến kỳ đề nghị hoàn” lớn hơn hoặc bằng tháng 01/2021, quý 1/2021: Bắt buộc nhập thông tin dự án đầu tư đối với loại hoàn thuế là “Hoàn dự án đầu tư”.

ii) Mỗi dự án đầu tư được phép lập 01 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT trong 1 kỳ tính thuế.

+ Cho phép nộp vãng lai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT.

– Gửi “Quyết định Về việc thanh toán cho ngân hàng thương mại số tiền đã ứng trước để hoàn trả thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh và phí dịch vụ hoàn thuế ngân hàng thương mại được hưởng” cho NNT.

– Nâng cấp tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN: Cho phép kê khai các phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu biểu nghị định 132/2020/NĐ-CP từ kỳ tính thuế năm 2019.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer đáp ứng các nội dung nêu trên và xem lệnh hoàn mẫu C1-04/NS và C1-05/NS theo mẫu biểu tại Thông tư 19/2020/TT-BTC.

Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo nâng cấp eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 BCTC theo Thông tư 202/2014/TT-BTC

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 đáp ứng kê khai, gửi Báo cáo tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng eTax phiên bản 1.8.8, iTaxViewer phiên bản 1.7.3, HTKK phiên bản 4.5.5 để hỗ trợ người nộp thuế kê khai, gửi bộ báo cáo tài chính hợp nhất năm đến cơ quan Thuế theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho doanh nghiệp (eTax), ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK)
Hỗ trợ kê khai, gửi bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó cập nhật các chỉ tiêu trên bộ báo cáo tài chính hợp nhất theo mẫu Thông tư số 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:
– Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất:
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 và được trình bày là một chỉ tiêu thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong các công ty con.
– Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:
+ Bổ sung chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ” – Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong kỳ.

2. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer:
– Tải bộ cài ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.3: Tại đây
– Tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 4.5.5: Tại đây
Từ ngày 26/03/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.8, HTKK phiên bản 4.5.5, iTaxViewer 1.7.3 thay cho các phiên bản trước đây.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

– Sửa lỗi khi in tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN không hiển thị chữ ký số.

– Sửa lỗi không xem được tờ khai bổ sung của tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN.

– Sửa lỗi không hiển thị chỉ tiêu “17. Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết” trên phụ lục 01 – Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.2: Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), dành cho cá nhân (iCaNhan); Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK); Ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp hỗ trợ tự động tính các chỉ tiêu [14], chỉ tiêu [15], chỉ tiêu [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp hỗ trợ tự động tính các chỉ tiêu [14], chỉ tiêu [15], chỉ tiêu [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN:

+ Bổ sung cảnh báo khi NNT kê khai chỉ tiêu [44] dưới 50.000 đồng.

+ Cập nhật màn hình xác định cơ quan thuế quyết toán của cá nhân.

+ Bổ sung thông báo tại màn hình gửi tờ khai thành công (về nơi nộp hồ sơ QTT, nơi nộp tiền thuế) và gửi thông báo vào địa chỉ thư điện tử của NNT đối với trường hợp chỉ tiêu [44] trên tờ khai > 50.000 đồng.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK)

3.1. Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

– Miễn thuế đối với trường hợp cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau quyết toán thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công từ 50.000 đồng trở xuống

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp hỗ trợ tự động tính các chỉ tiêu [14], chỉ tiêu [15], chỉ tiêu [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN:

+ Bổ sung cảnh báo khi NNT kê khai chỉ tiêu [44] dưới 50.000 đồng.

3.2. Cập nhật tên cơ quan thuế đáp ứng Quyết định số 2357/QĐ-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

– Chi cục Thuế huyện Phú Quốc thành Chi cục Thuế thành phố Phú Quốc trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

3.3. Cập nhật tờ khai 02/QTT-TNCN

– Cập nhật lỗi tính sai chỉ tiêu [30] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ đối với trường hợp kê khai vắt năm từ năm 2019 – đến năm 2020 trong trường hợp thời gian giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không chỉ thuộc năm 2020.

3.4. Cập nhật tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)

Cập nhật kiểm tra ràng buộc tại chỉ tiêu [25], [26] đáp ứng Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đối với kỳ tính thuế thuộc năm 2020

+ Chỉ tiêu [25] – Giảm trừ cho bản thân: Số tiền giảm trừ cho bản thân là 11.000.000/người/tháng

+ Chỉ tiêu [26] – Giảm trừ cho người phụ thuộc: Số tiền giảm trừ cho người phụ thuộc là 4.400.000/người/tháng

3.5. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)

– Cập nhật lỗi in tờ khai 03/TNDN: Không hiển thị “Mã số thuế”, hiển thị sai “Hình thức quan hệ liên kết” tại Mục I – Phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP

3.6.Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)

– Cập nhật chức năng in tờ khai 04/GTGT có tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao” thì hiển thị:

+ Chỉ tiêu “Tỷ lệ GTGT tại dòng hoạt động kinh doanh khác” hiển thị 10%.

+ Chỉ tiêu [29] hiển thị công thức là: [29] = [28] x 10%.

4. Nâng cấp các chức năng trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng nêu trên.
Tổ chức, cá nhân tải bộ cài HTKK 4.5.3, iTaxViewer phiên bản 1.7.1 tại: để cài đặt, sử dụng.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Ứng dụng hỗ trợ xem tờ khai theo định dạng mẫu biểu (iTaxViewer) đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp nộp nhiều tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) theo ngành nghề trong cùng kỳ tính thuế.

– Nâng cấp nộp tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT) theo dự án đầu tư trong cùng kỳ tính thuế.

– Nâng cấp tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (mẫu số 04/GTGT) hỗ trợ khai riêng đối với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

– Chặn kê khai các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ tính thuế tháng 01/2021.

– Chặn kê khai các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ tính thuế năm 2021.

2. Nâng cấp các chức năng xem tờ khai trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.0, HTKK phiên bản 4.5.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.8.6.

Từ ngày 20/02/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 thay cho các phiên bản trước đây

– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.0: Tại đây.

– Tải ứng dụng HTKK 4.5.2: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ THÔNG BÁO nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

V/v Nâng cấp Ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 đáp ứng sử dụng Chữ ký số mới của Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA (FastCA)

Căn cứ giấy phép số 314/GP-BTTTT ngày 21/07/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA (FastCA) (giấy phép có hiệu lực từ 21/07/2020 đến hết ngày 20/07/2030);

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA về việc tích hợp Chữ ký số vào giao dịch điện tử trong giao dịch Thuế điện tử;

Ngày 07/01/2021, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số của nhà cung cấp Chữ ký số FASTCA.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện khi có nhu cầu sử dụng chữ ký số của nhà cung cấp FASTCA.
Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây
Trân trọng cảm ơn./.

TIN CŨ Thông báo nâng cấp ứng dụng ETAX

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7

Để hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7 cập nhật danh mục Thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

1.1. Nâng cấp ứng dụng eTax

Cập nhật danh mục Thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

– Bổ sung các loại thuế:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước.

– Cho phép nhập “Mức thuế” của các loại thuế:

+ Nhiên liệu bay sản xuất trong nước.

+ Xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước (trừ etanol).

+ Xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước.

+ Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước.

– Hết hiệu lực loại thuế:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước.

1.2.Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.7

-Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax nêu trên.

Người nộp thuế tải bộ cài iTaxViewer Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

TIN CŨ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEW 1.6.6

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6

Để hỗ trợ doanh nghiệp nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/09/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6 với các nội dung như sau:
– Hệ thống hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt” trên ứng dụng eTax.

– Hệ thốnggửi thông báo Tiếp nhận đối với Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tới địa chỉ thư điện tử của NNT.

– Hỗ trợ NNT tra cứu và tải Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (phiên bản iTaxViewer 1.6.6).
Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.4

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.7.9, iTaxViewer 1.6.4

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính Phủ về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất,Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” (mẫu theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP), cụ thể như sau:

– Hệ thống hỗ trợ kê khai mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” trên ứng dụng eTax (doanh nghiệp, cá nhân).

– Gửi thông báo Tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (thông báo bước 01) vào địa chỉ thư điện tử của NNT.

– Hỗ trợ NNT tải và xem Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (phiên bản iTaxViewer 1.6.4).

Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.3

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.3 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ 8h ngày 02/03/2020, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng eTax phiên bản 1.7.5, iTaxViewer phiên bản 1.6.3, HTKK phiên bản 4.3.1 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có phần đầu của tên tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.2:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax, HTKK nêu trên.

Từ ngày 08/02/2020, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.7.3, HTKK 4.3.0, iTaxViewer 1.6.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.1

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer đáp ứng các nội dung nâng cấp của các ứng dụng nêu trên.

Từ ngày 23/11/2019, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng HTKK 4.2.4, iTaxViewer 1.6.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng các ứng dụng: Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.8

Nâng cấp iTaxViewer 1.5.8

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, iTaxViewer 1.5.8, HTKK 4.2.3

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 đáp ứng Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Thực hiện Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chínhvề việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.7; Ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.6.2; Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.3; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.8, cụ thể như sau:

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3:

– Bổ sung mẫu biểu “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai”.
– Bổ sung mẫu biểu “Bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa điểm khác địa bàn cơ quan thuế quản lý”.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.8:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp tại mục 1 nêu trên.
Từ ngày 17/10/2019, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.7

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.6; Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.6.1; Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.3.4; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.7; Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.2 đáp ứng triển khai các Quyết định số 1672/QĐ-BTC, 1673/QĐ-BTC, 1674/QĐ-BTC, 1675/QĐ-BTC, 1676/QĐ-BTC, 1677/QĐ-BTC, 1678/QĐ-BTC,1679/QĐ-BTC, 1680/QĐ-BTC, 1681/QĐ-BTC, 1682/QĐ-BTC, 1683/QĐ-BTC, 1684/QĐ-BTC, 1685/QĐ-BTC, 1686/QĐ-BTC, 1687/QĐ-BTC, 1688/QĐ-BTC, 1689/QĐ-BTC, 1690/QĐ-BTC, 1691/QĐ-BTC, 1692/QĐ-BTC, 1693/QĐ-BTC, 1694/QĐ-BTC, 1695/QĐ-BTC, 1696/QĐ-BTC, 1697/QĐ-BTC, 1698/QĐ-BTC, 1699/QĐ-BTC, 1700/QĐ-BTC, 1671/QĐ-BTC ngày 28/8/2019, 1743/QĐ-BTC, 1744/QĐ-BTC ngày 30/8/2019, 1878 /QĐ-BTC, 1879 /QĐ-BTC ngày 20/09/2019 và Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh/thành phố Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Gia Lai. Nội dung cụ thể như sau:

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.6, eTax 1.6.1, NTĐT 3.3.4, HTKK 4.2.2

Cập nhật tên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh/thành phố trong các ứng dụng chi tiết: Tại đây

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ 17h ngày 04/10/2019 đến 8h ngày 07/10/2019, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách tại mục 1 sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (các hệ thống có cảnh báo không cho phép đăng nhập) để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế.

Từ 8h ngày 07/10/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng iHTKK phiên bản 3.7.6, eTax phiên bản 1.6.1, NTĐT phiên bản 3.3.4, iTaxViewer phiên bản 1.5.7, HTKK phiên bản 4.2.2 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có phần đầu của tên tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: , , và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ 17h ngày 02/8/2019 đến 8h ngày 05/8/2019, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách trên (tại mục 1) sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (các hệ thống có cảnh báo không cho phép đăng nhập để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế).

Bắt đầu từ 8h ngày 05/8/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.4, Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.5.7, Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.3.3, Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.6, Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.0 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.5

Thông báo từ Tổng cục Thuế

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.5.

Bắt đầu từ ngày 01/7/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụngứng dụng iHTKK 3.7.3, eTax 1.5.8, iTaxViewer 1.5.5, NTĐT 3.3.2, HTKK 4.1.9 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.
– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.4.

Thông báo từ Tổng cục Thuế

Thông báo mới nhất từ Tổng cục Thuế về việc nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế ItaxViewer phiên bản 1.5.4 với các phần bổ sung như sau:
– Bổ sung các bộ báo cáo tài chính (năm, hợp nhất, giữa niên độ) theo mẫu biểu của thông tư số 334/2016/TT-BTC.
– Bổ sung bộ Báo cáo tài chính theo mẫu biểu của thông tư số 107/2014/TT-BTC.
– Nâng cấp phiên bản iTaxViewer mới nhất phù hợp với các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4;

Vì thế, kể từ ngày 1/3/2019 bắt buộc các tổ chức, cá nhân sẽ sử dụng phiên bản iTaxViewer phiên bản 1.5.4 mới nhất thay cho các phiên bản trước đây.

ItaxViewer 1.5.4

Ứng dụng iTaxViewer 1.5.4 vừa được ra mắt nhằm đáp ứng các thay đổi trong phiên bản HTKK 4.1.1 và iHTKK 3.6.8 với việc Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong danh mục cơ quan thuế.

iTaxViewer vừa được nâng cấp lên phiên bản 1.5.4 nhằm đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của nhà cung cấp EFY-CA – đây là dịch vụ chứng thực chữ ký số rất quan trọng với các cơ quan thuế. Với sự nâng cấp này, công tác thuế tại các cơ quan, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tốt hơn, đặc biệt là việc tiếp nhận các thông tin mới về thuế.

Phiên bản iTaxViewer 1.4.5 mới nhất hiện nay hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp đáp ứng nội dung được cập nhật mới nhất trong phiên bản HTKK 3.8.2 và iHTKK 3.6.2 bổ sung chức năng lập báo cáo tài chính các loại khác nhau như báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo thông tư số 49/2014/TT-NHNN. Ngoài ra iTaxViewer 1.4.54 cũng bổ sung yêu cầu xác định “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán”.

TẢI ỨNG DỤNG ITAXVIEWER MỚI NHẤT Ở ĐÂU?

Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi về phiên bản của phần mềm ItaxViewer trên trang, nếu quý khách không thao tác với các phiên bản cũ được, hãy truy cập vào link này, hoặc quý khách hãy bookmark hoặc lưu lại trang này. Để cập nhật phiên bản mới nhất, sớm nhất từ ITaxviewer trong năm 2024

Tải iTaxViewer 2.2.8

Ngày 22/03/2024, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.2.8 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.2.8 mới nhất ngày 22/03/2024:

Tải iTaxViewer 2.2.7

Ngày 20/02/2024, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.2.7 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.2.7 mới nhất ngày 20/02/2024:

Tải iTaxViewer 2.2.4

Ngày 23/11/2024, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.2.4 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.2.4 mới nhất ngày 23/11/2024:

Tải iTaxViewer 2.2.1

Ngày 22/09/2024, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.2.1 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.2.1 mới nhất ngày 22/09/2024:

Tải iTaxViewer 2.2.0

Ngày 03/08/2024, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.2.0 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.2.0 mới nhất ngày 03/08/2024:

Tải iTaxViewer 2.1.9

Ngày 21/06/2024, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.1.9 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.1.9 mới nhất ngày 21/06/2024:

Tải iTaxViewer 2.1.2

Ngày 04/01/2024, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.1.2 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.1.2 mới nhất ngày 04/01/2024:

Tải iTaxViewer 2.1.1

Ngày 30/12/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.1.1 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.1.1 mới nhất ngày 30/12/2022:

Tải iTaxViewer 2.0.8

Ngày 02/12/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.0.8 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.0.8 mới nhất ngày 02/12/2022:

Tải iTaxViewer 2.0.7

Ngày 01/12/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.0.7 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.0.7 mới nhất ngày 01/12/2022:

Tải iTaxViewer 2.0.6

Ngày 01/12/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.0.6 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.0.6 mới nhất ngày 01/12/2022:

Tải iTaxViewer 2.0.5

Ngày 25/10/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.0.5 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.0.5 mới nhất ngày 25/10/2022:

Tải iTaxViewer 2.0.4

Ngày 19/08/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.0.4 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.0.4 mới nhất ngày 19/08/2022:

Tải iTaxViewer 2.0.3

Ngày 08/08/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.0.3 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.0.3 mới nhất ngày 08/08/2022:

Tải iTaxViewer 2.0.2

Ngày 01/07/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 2.0.2 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 2.0.2 mới nhất ngày 01/07/2022:

Tải iTaxViewer 1.9.8

Ngày 16/06/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.9.8 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.9.8 mới nhất ngày 16/06/2022:

Tải iTaxViewer 1.9.7

Ngày 13/06/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.9.7 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.9.7 mới nhất ngày 13/06/2022:

Tải iTaxViewer 1.9.4

Ngày 25/05/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.9.4 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.9.4 mới nhất ngày 25/05/2022:

Tải iTaxViewer 1.8.5

Ngày 17/01/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.8.5 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.8.5 mới nhất ngày 17/01/2022:

Tải iTaxViewer 1.8.3

Ngày 04/01/2022, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.8.3 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.8.3 mới nhất ngày 04/01/2022:

Tải iTaxViewer 1.7.6

Ngày 03/08/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.6 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.6 mới nhất ngày 03/08/2021:

Tải iTaxViewer 1.7.5

Ngày 26/05/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.5 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.5 mới nhất ngày 26/05/2021:

Tải iTaxViewer 1.7.4

Ngày 19/04/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.4 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.4 mới nhất ngày 19/04/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.4.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.4

Tải iTaxViewer 1.7.3

Ngày 26/03/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.3 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.3 mới nhất ngày 26/03/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.3.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.3

Tải iTaxViewer 1.7.2

Ngày 23/03/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.2 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.2 mới nhất ngày 23/03/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.2.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.2

Tải iTaxViewer 1.7.1

Ngày 16/03/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.1 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.1 mới nhất ngày 16/03/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.1.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.1

Tải iTaxViewer 1.7.0

Ngày 20/02/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.0 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.0 mới nhất ngày 20/02/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.0.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.0

Tải iTaxViewer 1.6.8

Ngày 08/01/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.8 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.8 mới nhất ngày 08/01/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.8.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.8

Tải iTaxViewer 1.6.7

Ngày 16/10/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.7 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.7 mới nhất ngày 16/10/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.7.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.7

Tải iTaxViewer 1.6.6

Ngày 25/09/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.6 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.6 mới nhất ngày 25/09/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.6.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.6

Tải iTaxViewer 1.6.4

Ngày 16/04/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.4 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.4 mới nhất ngày 16/04/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.4.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.4

Tải iTaxViewer 1.6.3

Ngày 02/03/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.3 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.3 mới nhất ngày 02/03/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.3.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.3

Tải iTaxViewer 1.6.2

Ngày 08/02/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.2 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.2 mới nhất ngày 08/02/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.2.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.2

Tải iTaxViewer 1.6.1

Ngày 23/11/2019, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.1 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.1 mới nhất ngày 23/11/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.1.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.1

Tải iTaxViewer 1.5.8

Ngày 18/10/2019, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.5.8 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.5.8 mới nhất ngày 18/10/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.5.8.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.5.8

Tải iTaxViewer 1.5.5

Ngày 01/07/2019, Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.5

Link tải iTaxViewer 1.5.5 mới nhất ngày 01/07/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.5.5.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.5.5

Ngày 01/03/2019 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.4

Link tải iTaxViewer 1.5.4 mới nhất ngày 01/03/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.5.4.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.5.4

Ngày 28/12/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.2

Link tải về: iTaxViewer 1.5.2

Ngày 1/12/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.1

Link tải về: iTaxViewer 1.5.1

Ngày 15/11/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.0

Link tải về: iTaxViewer 1.5.0

Ngày 12-10-2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.9

Link tải về: iTaxViewer 1.4.9

– Ngày 15-5-2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.7 đáp ứng yêu cầu sử dụng chữ ký số mới của công ty Cổ phần Viễn thông NEW-TELECOM (NewTel-CA)

Link tải mới nhất: iTaxViewer 1.4.7

– Ngày 06/05/2018 Tổng cục Thuế đã có thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.4.6

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.4, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.4.

Bắt đầu từ ngày 06/05/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.4, iHTKK 3.6.4, eTax 1.4.4, iTaxViewer 1.4.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Link tải: iTaxViewer 1.4.6

iTaxViewer 1.5.4 là phiên bản mới nhất ngày 01/03/2019 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế.

Nội dung nâng cấp phiên bản iTaxViewer 1.5.4:

Nâng cấp ứng dụng iTax Viewer phiên bản 1.5.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 4.1.6.

Ứng dụng itaxviewer:

 • Hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN.
 • Báo cáo hóa đơn.
 • Báo cáo tài chính.
 • Tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế.

Hướng dẫn sử dụng:

Phần mềm iTaxViewer cũng giúp xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử của bạn. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được.

iTaxViewer giúp bạn đọc file *.xml được kết xuất từ phần mềm HTKK phiên bản mới và từ kê khai trực tuyến của Tổng Cục Thuế. Sau khi cài đặt iTaxViewer lên máy tính, để mở tờ khai *.xml thì bạn click đúp vào tệp tin *.xml, lúc này bạn có thể xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử hợp lệ.

Phiên bản đọc tờ khai thuế hiện tại rất dễ sử dụng và đã khắc phục được các lỗi của phiên bản trước đây, phù hợp với phần mềm HTKK và HTKK mới nhất. Do vậy, các bạn cần cập nhập phiên bản itaxviewer mới nhất hiện nay là 1.5.4.

Phiên bản iTaxViewer mới khắc phục một số lỗi sau:

 • Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử.
 • Hỗ trợ Interner explorer 11.
 • Đã view được tờ khai trên Window 10, Window 8 và Window 7.
 • Sửa lỗi hiển thị tờ khai và phụ lục các tờ khai.

ItaxViewer là gì?

iTaxViewer là ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Khi bạn nộp báo cáo thuế trên trang Tổng cục Thuế Việt Nam, file định dạng tiếp nhận là XML, do đó, máy tính của bạn bắt buộc phải cài đặt ứng dụng để chuyển đổi và kiết xuất thành dạng này, nên ứng dụng iTaxViewer sẽ giúp bạn chuyển đổi file đuôi XML để bạn có thể nộp trên trang thuế thành công.

Hỗ trợ file ứng dụng:

Folder hình ảnh phần cài đặt ItaxViewer 1.5.4

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ITaxViewer 1.5.4

Sau khi bạn tải phần mềm Itaxviewer về, bạn cần giải nén trước khi setup.

itaxviewer phiên bản mới nhất

Lưu thư mục chứa file RAR cho dễ nhớ nhé.

Thực hiện cài đặt:

Click chuột phải vào file itaxviewer.rar chọn Extract Here để giải nén phần mềm vừa tải về.

giải nén phần mềm itaxviewer

Sau khi giải nén ta được file iTaxViewer 1.5.4.exe. Bạn nhấp chuột phải vào file .exe chọn Run as administrator để chạy quyền Admin.

nhấn next để cài đặt

Chọn Next để thực hiện cài đặt

chọn setup

Click Install hệ thống sẽ tự động setup.

quá trình setup đang diễn ra

Quá trình cài đặt đang diễn ra. Lúc này, bạn hạn chế các thao tác trên máy tính nhé.

hoàn tất quá trình cài đặt itaxviewer

Bấm Finish để hoàn tất cài đặt phiên bản mới nhất nhé.

giao diện itaxviewer

Đây là giao diện ứng dụng ItaxViewer phiên bản 1.5.4 vừa cài đặt xong.

tải bản mới nhất file xml
phiên bản itaxviewer mới nhất

Chúc bạn thành công nhé!

Cập nhật các phiên bản cũ của ItaxViewer

 

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.5

iTaxViewer 1.4.5 là phiên bản mới nhất ngày 21/04/2018 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế…Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được.

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewwer 1.4.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax

Từ ngày 23/3/2018, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây. Đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tính năng mới trong phiên bản iTaxViewer 1.4.3

1. Bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bao gồm:

 • Bộ báo cáo tài chính (năm).
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm).
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược.

2. Bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm:

 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm).
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược.

3. Nâng cấp chức năng Lập báo cáo tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Quyết định số 48/2006-BTC, Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN, Thông tư số 95/2008/TT-BTC, Thông tư số 200/2014/TT-BTC (bộ BCTC năm) bổ sung yêu cầu xác định “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán”, trong đó có 04 nội dung ý kiến của đơn vị kiểm toán gồm:

 • Ý kiến trái ngược.
 • Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến.
 • Ý kiến ngoại trừ.
 • Ý kiến chấp nhận toàn phần.

Như vậy, kể từ ngày 15/01/2018 khi kê khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai đó.

Doanh nghiệp nào đang sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA cung cấp thì cần tải iTaxviewer 1.4.3 về cài đặt thì mới sử dụng được. Đây cũng chính là công cụ được Tổng cục Thuế phát hành và cập nhập cùng những phần mềm liên quan như iHTKK, HTKK…

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.2

Ngày 12 tháng 11 năm 2017, Tổng cục thuế (TCT) nâng cấp dụng HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.8.0 và Phần mềm itaxviewer mới nhất phiên bản Itaxviewer 1.4.2 nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

Tải về bộ cài: iTaxViewer 1.4.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.1. Bắt đầu từ ngày 23/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổng cục thuế đã có Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 như sau:

Theo Thông báo, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.1.

Người nộp thuế thực hiện tải ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 để xem thông báo Bước 2 Mẫu 01-2/TB-TĐT được đầy đủ, chính xác.

Tải về bộ cài: iTaxViewer 1.4.1

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0;

Bắt đầu từ ngày 2/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung cấp.

Nâng cấp iTaxViewer 1.3.2

Ngày 27/9/2017, Thổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu sử dụng chữ ký số mới của công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn (SAFE – CA). Cụ thể như sau:

Ngày 07/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 424/GP-BTTTT cho Công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn (gọi tắt là SAFE-CA). Giấy phép số 424/GP-BTTTT có thời hạn 05 năm, có giá trị đến hết ngày 26/8/2021.

Ngày 22/9/2017, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp chứng thư số mới cho cho nhà cung cấp SAFE-CA.

Ngày 22/9/2017, Cục CNTT nhận được công văn số 17/2017/CSAT ngày 22/9/2017 của Công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn về việc chấp nhận chứng thư số của SAFE-CA trong giao dịch với dịch vụ công trực tuyến.

Đáp ứng yêu cầu Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới của nhà cung cấp SAFE-CA trong việc Kê khai, Nộp thuế, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của SAFE-CA.

Tổng cục Thuế thông báo để NNT đang sử dụng chữ ký số mới do SAFE-CA cung cấp được biết và thực hiện tải ứng dụng iTaxviewer 1.3.2 về cài đặt, sử dụng. Tải tại đây.

Tổng cục thuế đã nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc hồ sơ thuế XML ItaxViewer 1.3.0 đã sửa hết các lỗi còn tồn tại. Bạn nào còn dùng ItaxViewer cũ (được tải về và cài đặt trước ngày 06/03/2017) thì nên tải lại bản mới (kể cả đang là 1.3.0 cũng tải lại vì nó còn tồn tại 1 số lỗi)

Link download:

Từ ngày 01/3/2017, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây. Người nộp thuế có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng TẠI ĐÂY.

Ngày 11/11/2016, Tổng cục Thuế ra Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1

– Tải bộ cài iTaxViewer 1.2.1 tại

Nội dung nâng cấp phần mềm iTaxviewer 1.3.0 – Đã nâng cấp iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0

Ngày 01/3/2017, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0.

Theo đó, nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.1 đáp ứng triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo quy định nghiệp vụ hiện hành, bao gồm:

 • Đáp ứng Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016.
 • Đáp ứng Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015.
 • Đáp ứng các yêu cầu sau triển khai thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, Hải Phòng.
 • Đồng thời, nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK.

Kể từ ngày 01/3/2017, khi kê khai hồ sơ hoàn thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung nâng cấp phần mềm iTaxviewer 1.2.0

Tổng cục Thuế thông báo đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ:

Đáp ứng Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân; Bổ sung một số yêu cầu hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế GTGT, báo cáo hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính và một số nội dung khác.

Nội dung nghiệp vụ chính thực hiện nâng cấp bao gồm:

18 mẫu tờ khai TNCN và các phụ lục quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất kinh doanh…

7 mẫu gồm tờ khai thuế GTGT và báo cáo hóa đơn quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế.

Một số nội dung khác: Bổ sung phụ lục 02/PL-XSĐT kèm theo tờ khai quyết toán 03/TNDN dùng cho doanh nghiệp Xổ sơ điện toán; Sửa công thức tính thuế trên tờ khai mẫu 01/BVMT và tờ khai quyết toán mẫu 02/BVMT; Sửa bỏ ràng buộc khi nhập thông tin cấp mã số thuế cho người phụ thuộc (NPT) đối với trẻ em dưới 14 tuổi phải nhập giấy khai sinh mà trên giấy khai sinh không có thông tin “quyển số” và cho nhập số định danh cá nhân đối với trẻ em (nếu có).