Phần mềm iTaxViewer mới nhất

iTaxViewer 1.7.6 mới nhất ngày 03/08/2021

Download phần mềm ItaxViewer

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.6 tự động cập nhật

THÔNG BÁO

Hiện nay, để xem hồ sơ thuế theo định dạng mẫu biểu theo quy định, người nộp thuế tải và cài đặt dụng phần mềm hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer). Do đó, khi Cơ quan Thuế nâng cấp phiên bản ứng dụng iTaxViewer, người nộp thuế cần cập nhật ứng dụng trên máy trạm để việc xem hồ sơ được chính xác. Để hỗ trợ người nộp thuế được tự động cảnh báo cập nhật ứng dụng, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.7.6 như sau:

Đối với phiên bản ứng dụng iTaviewer từ phiên bản 1.7.6, khi người nộp thuế mở ứng dụng và máy trạm có kết nối internet, hệ thống tự động kiểm tra và so sánh với phiên bản mới nhất trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp phiên bản trên máy trạm của người nộp thuế chưa được cập nhật, ứng dụng sẽ tự động cảnh báo cho người nộp thuế lựa chọn cập nhật.

Người nộp thuế tải ứng dụng Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK, iTaxViewer

THÔNG BÁO
V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK 4.5.7, iTaxViewer 1.7.5 đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) phiên bản 1.9.0; Ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.0.4; Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.7; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.7.5 đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/5/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 và Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021

1. Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

– Ứng dụng eTax, iCaNhan:

+ Bổ sung kê khai điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo đối với Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) hỗ trợ NNT là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn kê khai, tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên Cổng DVCQG.

– Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) bổ sung kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu.

2. Nâng cấp các ứng dụng đối với mẫu tờ khai số 03/TNDN đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC

– Ứng dụng eTax, HTKK: Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ kỳ kê khai năm 2019.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer hỗ trợ xem các hồ sơ thuế theo các phiên bản ứng dụng mới

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK phiên bản 4.5.7.

Từ ngày 25/05/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Tải hướng dẫn sử dụng Doanh Nghiệp: Tại đây.
Tải hướng dẫn sử dụng Cá Nhân: Tại đây.
Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây.
Tải bộ cài HTKK: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax); Hỗ trợ kê khai (HTKK); Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng eTax đáp ứng yêu cầu của người sử dụng phân hệ Hỏi – Đáp:

– Cập nhật danh mục loại câu hỏi.

– Nâng cấp giao diện màn hình tạo câu hỏi, tra cứu câu hỏi.

– Nâng cấp chức năng ký điện tử lên câu hỏi trước khi gửi Cơ quan Thuế.

2. Nâng cấp ứng dụng eTax, HTKK đáp ứng hoàn thuế điện tử:

– Nâng cấp Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT, cụ thể:

+ Bổ sung thông tin dự án đầu tư, kiểm tra ràng buộc:

i) Nếu “Đến kỳ đề nghị hoàn” lớn hơn hoặc bằng tháng 01/2021, quý 1/2021: Bắt buộc nhập thông tin dự án đầu tư đối với loại hoàn thuế là “Hoàn dự án đầu tư”.

ii) Mỗi dự án đầu tư được phép lập 01 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT trong 1 kỳ tính thuế.

+ Cho phép nộp vãng lai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT.

– Gửi “Quyết định Về việc thanh toán cho ngân hàng thương mại số tiền đã ứng trước để hoàn trả thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh và phí dịch vụ hoàn thuế ngân hàng thương mại được hưởng” cho NNT.

– Nâng cấp tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN: Cho phép kê khai các phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu biểu nghị định 132/2020/NĐ-CP từ kỳ tính thuế năm 2019.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer đáp ứng các nội dung nêu trên và xem lệnh hoàn mẫu C1-04/NS và C1-05/NS theo mẫu biểu tại Thông tư 19/2020/TT-BTC.

Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo nâng cấp eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 BCTC theo Thông tư 202/2014/TT-BTC

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 đáp ứng kê khai, gửi Báo cáo tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng eTax phiên bản 1.8.8, iTaxViewer phiên bản 1.7.3, HTKK phiên bản 4.5.5 để hỗ trợ người nộp thuế kê khai, gửi bộ báo cáo tài chính hợp nhất năm đến cơ quan Thuế theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho doanh nghiệp (eTax), ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK)
Hỗ trợ kê khai, gửi bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó cập nhật các chỉ tiêu trên bộ báo cáo tài chính hợp nhất theo mẫu Thông tư số 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:
– Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất:
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 và được trình bày là một chỉ tiêu thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong các công ty con.
– Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:
+ Bổ sung chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ” – Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.
+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong kỳ.

2. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer:
– Tải bộ cài ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.3: Tại đây
– Tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 4.5.5: Tại đây
Từ ngày 26/03/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.8, HTKK phiên bản 4.5.5, iTaxViewer 1.7.3 thay cho các phiên bản trước đây.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

– Sửa lỗi khi in tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN không hiển thị chữ ký số.

– Sửa lỗi không xem được tờ khai bổ sung của tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN.

– Sửa lỗi không hiển thị chỉ tiêu “17. Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết” trên phụ lục 01 – Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.2: Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), dành cho cá nhân (iCaNhan); Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK); Ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp hỗ trợ tự động tính các chỉ tiêu [14], chỉ tiêu [15], chỉ tiêu [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp hỗ trợ tự động tính các chỉ tiêu [14], chỉ tiêu [15], chỉ tiêu [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN:

+ Bổ sung cảnh báo khi NNT kê khai chỉ tiêu [44] dưới 50.000 đồng.

+ Cập nhật màn hình xác định cơ quan thuế quyết toán của cá nhân.

+ Bổ sung thông báo tại màn hình gửi tờ khai thành công (về nơi nộp hồ sơ QTT, nơi nộp tiền thuế) và gửi thông báo vào địa chỉ thư điện tử của NNT đối với trường hợp chỉ tiêu [44] trên tờ khai > 50.000 đồng.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK)

3.1. Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

– Miễn thuế đối với trường hợp cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau quyết toán thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công từ 50.000 đồng trở xuống

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN:

+ Bổ sung “Lựa chọn miễn thuế đối với cá nhân ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống”.

+ Nâng cấp hỗ trợ tự động tính các chỉ tiêu [14], chỉ tiêu [15], chỉ tiêu [38] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN:

+ Bổ sung cảnh báo khi NNT kê khai chỉ tiêu [44] dưới 50.000 đồng.

3.2. Cập nhật tên cơ quan thuế đáp ứng Quyết định số 2357/QĐ-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

– Chi cục Thuế huyện Phú Quốc thành Chi cục Thuế thành phố Phú Quốc trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

3.3. Cập nhật tờ khai 02/QTT-TNCN

– Cập nhật lỗi tính sai chỉ tiêu [30] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ đối với trường hợp kê khai vắt năm từ năm 2019 – đến năm 2020 trong trường hợp thời gian giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không chỉ thuộc năm 2020.

3.4. Cập nhật tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)

Cập nhật kiểm tra ràng buộc tại chỉ tiêu [25], [26] đáp ứng Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đối với kỳ tính thuế thuộc năm 2020

+ Chỉ tiêu [25] – Giảm trừ cho bản thân: Số tiền giảm trừ cho bản thân là 11.000.000/người/tháng

+ Chỉ tiêu [26] – Giảm trừ cho người phụ thuộc: Số tiền giảm trừ cho người phụ thuộc là 4.400.000/người/tháng

3.5. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)

– Cập nhật lỗi in tờ khai 03/TNDN: Không hiển thị “Mã số thuế”, hiển thị sai “Hình thức quan hệ liên kết” tại Mục I – Phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP

3.6.Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)

– Cập nhật chức năng in tờ khai 04/GTGT có tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao” thì hiển thị:

+ Chỉ tiêu “Tỷ lệ GTGT tại dòng hoạt động kinh doanh khác” hiển thị 10%.

+ Chỉ tiêu [29] hiển thị công thức là: [29] = [28] x 10%.

4. Nâng cấp các chức năng trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng nêu trên.
Tổ chức, cá nhân tải bộ cài HTKK 4.5.3, iTaxViewer phiên bản 1.7.1 tại: để cài đặt, sử dụng.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Ứng dụng hỗ trợ xem tờ khai theo định dạng mẫu biểu (iTaxViewer) đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp nộp nhiều tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) theo ngành nghề trong cùng kỳ tính thuế.

– Nâng cấp nộp tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT) theo dự án đầu tư trong cùng kỳ tính thuế.

– Nâng cấp tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (mẫu số 04/GTGT) hỗ trợ khai riêng đối với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

– Chặn kê khai các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ tính thuế tháng 01/2021.

– Chặn kê khai các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ tính thuế năm 2021.

2. Nâng cấp các chức năng xem tờ khai trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.0, HTKK phiên bản 4.5.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.8.6.

Từ ngày 20/02/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 thay cho các phiên bản trước đây

– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.0: Tại đây.

– Tải ứng dụng HTKK 4.5.2: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ THÔNG BÁO nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

V/v Nâng cấp Ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 đáp ứng sử dụng Chữ ký số mới của Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA (FastCA)

Căn cứ giấy phép số 314/GP-BTTTT ngày 21/07/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA (FastCA) (giấy phép có hiệu lực từ 21/07/2020 đến hết ngày 20/07/2030);

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chữ ký số FASTCA về việc tích hợp Chữ ký số vào giao dịch điện tử trong giao dịch Thuế điện tử;

Ngày 07/01/2021, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số của nhà cung cấp Chữ ký số FASTCA.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện khi có nhu cầu sử dụng chữ ký số của nhà cung cấp FASTCA.
Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây
Trân trọng cảm ơn./.

TIN CŨThông báo nâng cấp ứng dụng ETAX

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7

Để hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7 cập nhật danh mục Thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

1.1. Nâng cấp ứng dụng eTax

Cập nhật danh mục Thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

– Bổ sung các loại thuế:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước.

– Cho phép nhập “Mức thuế” của các loại thuế:

+ Nhiên liệu bay sản xuất trong nước.

+ Xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước (trừ etanol).

+ Xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước.

+ Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước.

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước.

– Hết hiệu lực loại thuế:

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước.

1.2.Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.7

-Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax nêu trên.

Người nộp thuế tải bộ cài iTaxViewer Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

TIN CŨ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEW 1.6.6

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6

Để hỗ trợ doanh nghiệp nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/09/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6 với các nội dung như sau:
– Hệ thống hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt” trên ứng dụng eTax.

– Hệ thốnggửi thông báo Tiếp nhận đối với Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tới địa chỉ thư điện tử của NNT.

– Hỗ trợ NNT tra cứu và tải Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (phiên bản iTaxViewer 1.6.6).
Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.4

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.7.9, iTaxViewer 1.6.4

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính Phủ về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất,Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” (mẫu theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP), cụ thể như sau:

– Hệ thống hỗ trợ kê khai mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” trên ứng dụng eTax (doanh nghiệp, cá nhân).

– Gửi thông báo Tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (thông báo bước 01) vào địa chỉ thư điện tử của NNT.

– Hỗ trợ NNT tải và xem Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (phiên bản iTaxViewer 1.6.4).

Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.3

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.3 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ 8h ngày 02/03/2020, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng eTax phiên bản 1.7.5, iTaxViewer phiên bản 1.6.3, HTKK phiên bản 4.3.1 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có phần đầu của tên tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.2:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax, HTKK nêu trên.

Từ ngày 08/02/2020, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.7.3, HTKK 4.3.0, iTaxViewer 1.6.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.1

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer đáp ứng các nội dung nâng cấp của các ứng dụng nêu trên.

Từ ngày 23/11/2019, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng HTKK 4.2.4, iTaxViewer 1.6.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng các ứng dụng: Tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.8

Nâng cấp iTaxViewer 1.5.8

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, iTaxViewer 1.5.8, HTKK 4.2.3

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 đáp ứng Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Thực hiện Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chínhvề việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.7; Ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.6.2; Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.3; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.8, cụ thể như sau:

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3:

– Bổ sung mẫu biểu “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai”.
– Bổ sung mẫu biểu “Bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa điểm khác địa bàn cơ quan thuế quản lý”.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.8:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp tại mục 1 nêu trên.
Từ ngày 17/10/2019, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.7

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.6; Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.6.1; Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.3.4; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.7; Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.2 đáp ứng triển khai các Quyết định số 1672/QĐ-BTC, 1673/QĐ-BTC, 1674/QĐ-BTC, 1675/QĐ-BTC, 1676/QĐ-BTC, 1677/QĐ-BTC, 1678/QĐ-BTC,1679/QĐ-BTC, 1680/QĐ-BTC, 1681/QĐ-BTC, 1682/QĐ-BTC, 1683/QĐ-BTC, 1684/QĐ-BTC, 1685/QĐ-BTC, 1686/QĐ-BTC, 1687/QĐ-BTC, 1688/QĐ-BTC, 1689/QĐ-BTC, 1690/QĐ-BTC, 1691/QĐ-BTC, 1692/QĐ-BTC, 1693/QĐ-BTC, 1694/QĐ-BTC, 1695/QĐ-BTC, 1696/QĐ-BTC, 1697/QĐ-BTC, 1698/QĐ-BTC, 1699/QĐ-BTC, 1700/QĐ-BTC, 1671/QĐ-BTC ngày 28/8/2019, 1743/QĐ-BTC, 1744/QĐ-BTC ngày 30/8/2019, 1878 /QĐ-BTC, 1879 /QĐ-BTC ngày 20/09/2019 và Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh/thành phố Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Gia Lai. Nội dung cụ thể như sau:

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.6, eTax 1.6.1, NTĐT 3.3.4, HTKK 4.2.2

Cập nhật tên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh/thành phố trong các ứng dụng chi tiết: Tại đây

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ 17h ngày 04/10/2019 đến 8h ngày 07/10/2019, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách tại mục 1 sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (các hệ thống có cảnh báo không cho phép đăng nhập) để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế.

Từ 8h ngày 07/10/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng iHTKK phiên bản 3.7.6, eTax phiên bản 1.6.1, NTĐT phiên bản 3.3.4, iTaxViewer phiên bản 1.5.7, HTKK phiên bản 4.2.2 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có phần đầu của tên tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: , , và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ 17h ngày 02/8/2019 đến 8h ngày 05/8/2019, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách trên (tại mục 1) sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (các hệ thống có cảnh báo không cho phép đăng nhập để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế).

Bắt đầu từ 8h ngày 05/8/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.4, Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.5.7, Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.3.3, Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.6, Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.0 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.5

Thông báo từ Tổng cục Thuế

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.5.

Bắt đầu từ ngày 01/7/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụngứng dụng iHTKK 3.7.3, eTax 1.5.8, iTaxViewer 1.5.5, NTĐT 3.3.2, HTKK 4.1.9 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.
– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.4.

Thông báo từ Tổng cục Thuế

Thông báo mới nhất từ Tổng cục Thuế về việc nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế ItaxViewer phiên bản 1.5.4 với các phần bổ sung như sau:
– Bổ sung các bộ báo cáo tài chính (năm, hợp nhất, giữa niên độ) theo mẫu biểu của thông tư số 334/2016/TT-BTC.
– Bổ sung bộ Báo cáo tài chính theo mẫu biểu của thông tư số 107/2014/TT-BTC.
– Nâng cấp phiên bản iTaxViewer mới nhất phù hợp với các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4;

Vì thế, kể từ ngày 1/3/2019 bắt buộc các tổ chức, cá nhân sẽ sử dụng phiên bản iTaxViewer phiên bản 1.5.4 mới nhất thay cho các phiên bản trước đây.

ItaxViewer 1.5.4

Ứng dụng iTaxViewer 1.5.4 vừa được ra mắt nhằm đáp ứng các thay đổi trong phiên bản HTKK 4.1.1 và iHTKK 3.6.8 với việc Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong danh mục cơ quan thuế.

iTaxViewer vừa được nâng cấp lên phiên bản 1.5.4 nhằm đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của nhà cung cấp EFY-CA – đây là dịch vụ chứng thực chữ ký số rất quan trọng với các cơ quan thuế. Với sự nâng cấp này, công tác thuế tại các cơ quan, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tốt hơn, đặc biệt là việc tiếp nhận các thông tin mới về thuế.

Phiên bản iTaxViewer 1.4.5 mới nhất hiện nay hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp đáp ứng nội dung được cập nhật mới nhất trong phiên bản HTKK 3.8.2 và iHTKK 3.6.2 bổ sung chức năng lập báo cáo tài chính các loại khác nhau như báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo thông tư số 49/2014/TT-NHNN. Ngoài ra iTaxViewer 1.4.54 cũng bổ sung yêu cầu xác định “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán”.

TẢI ỨNG DỤNG ITAXVIEWER MỚI NHẤT Ở ĐÂU?

Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi về phiên bản của phần mềm ItaxViewer trên trang, nếu quý khách không thao tác với các phiên bản cũ được, hãy truy cập vào link này, hoặc quý khách hãy bookmark hoặc lưu lại trang này. Để cập nhật phiên bản mới nhất, sớm nhất từ ITaxviewer trong năm 2020.

Tải iTaxViewer 1.7.6

Ngày 03/08/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.6 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.6 mới nhất ngày 03/08/2021:

Tải iTaxViewer 1.7.5

Ngày 26/05/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.5 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.5 mới nhất ngày 26/05/2021:

Tải iTaxViewer 1.7.4

Ngày 19/04/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.4 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.4 mới nhất ngày 19/04/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.4.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.4

Tải iTaxViewer 1.7.3

Ngày 26/03/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.3 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.3 mới nhất ngày 26/03/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.3.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.3

Tải iTaxViewer 1.7.2

Ngày 23/03/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.2 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.2 mới nhất ngày 23/03/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.2.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.2

Tải iTaxViewer 1.7.1

Ngày 16/03/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.1 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.1 mới nhất ngày 16/03/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.1.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.1

Tải iTaxViewer 1.7.0

Ngày 20/02/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.7.0 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.0 mới nhất ngày 20/02/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.7.0.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.0

Tải iTaxViewer 1.6.8

Ngày 08/01/2021, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.8 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.8 mới nhất ngày 08/01/2021:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.8.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.8

Tải iTaxViewer 1.6.7

Ngày 16/10/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.7 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.7 mới nhất ngày 16/10/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.7.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.7

Tải iTaxViewer 1.6.6

Ngày 25/09/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.6 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.6 mới nhất ngày 25/09/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.6.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.6

Tải iTaxViewer 1.6.4

Ngày 16/04/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.4 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.4 mới nhất ngày 16/04/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.4.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.4

Tải iTaxViewer 1.6.3

Ngày 02/03/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.3 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.3 mới nhất ngày 02/03/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.3.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.3

Tải iTaxViewer 1.6.2

Ngày 08/02/2020, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.2 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.2 mới nhất ngày 08/02/2020:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.2.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.2

Tải iTaxViewer 1.6.1

Ngày 23/11/2019, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.6.1 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.6.1 mới nhất ngày 23/11/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.6.1.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.6.1

Tải iTaxViewer 1.5.8

Ngày 18/10/2019, Tổng Cục Thuế đưa thông báo update nâng cấp phần mềm iTaxViewer 1.5.8 phiên bản mới nhất:

Link tải iTaxViewer 1.5.8 mới nhất ngày 18/10/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.5.8.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.5.8

Tải iTaxViewer 1.5.5

Ngày 01/07/2019, Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.5

Link tải iTaxViewer 1.5.5 mới nhất ngày 01/07/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.5.5.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.5.5

Ngày 01/03/2019 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.4

Link tải iTaxViewer 1.5.4 mới nhất ngày 01/03/2019:

Link trực tiếp: Từ Google Driver

Link phụ: iTaxViewer1.5.4.rar

Link lưu trữ: iTaxViewer 1.5.4

Ngày 28/12/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.2

Link tải về: iTaxViewer 1.5.2

Ngày 1/12/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.1

Link tải về: iTaxViewer 1.5.1

Ngày 15/11/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.0

Link tải về: iTaxViewer 1.5.0

Ngày 12-10-2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.9

Link tải về: iTaxViewer 1.4.9

– Ngày 15-5-2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.7 đáp ứng yêu cầu sử dụng chữ ký số mới của công ty Cổ phần Viễn thông NEW-TELECOM (NewTel-CA)

Link tải mới nhất: iTaxViewer 1.4.7

– Ngày 06/05/2018 Tổng cục Thuế đã có thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxviewer) phiên bản 1.4.6

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.4, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.4.

Bắt đầu từ ngày 06/05/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.4, iHTKK 3.6.4, eTax 1.4.4, iTaxViewer 1.4.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Link tải: iTaxViewer 1.4.6

iTaxViewer 1.5.4 là phiên bản mới nhất ngày 01/03/2019 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế.

Nội dung nâng cấp phiên bản iTaxViewer 1.5.4:

Nâng cấp ứng dụng iTax Viewer phiên bản 1.5.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 4.1.6.

Ứng dụng itaxviewer:

 • Hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN.
 • Báo cáo hóa đơn.
 • Báo cáo tài chính.
 • Tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế.

Hướng dẫn sử dụng:

Phần mềm iTaxViewer cũng giúp xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử của bạn. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được.

iTaxViewer giúp bạn đọc file *.xml được kết xuất từ phần mềm HTKK phiên bản mới và từ kê khai trực tuyến của Tổng Cục Thuế. Sau khi cài đặt iTaxViewer lên máy tính, để mở tờ khai *.xml thì bạn click đúp vào tệp tin *.xml, lúc này bạn có thể xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử hợp lệ.

Phiên bản đọc tờ khai thuế hiện tại rất dễ sử dụng và đã khắc phục được các lỗi của phiên bản trước đây, phù hợp với phần mềm HTKK và HTKK mới nhất. Do vậy, các bạn cần cập nhập phiên bản itaxviewer mới nhất hiện nay là 1.5.4.

Phiên bản iTaxViewer mới khắc phục một số lỗi sau:

 • Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử.
 • Hỗ trợ Interner explorer 11.
 • Đã view được tờ khai trên Window 10, Window 8 và Window 7.
 • Sửa lỗi hiển thị tờ khai và phụ lục các tờ khai.

ItaxViewer là gì?

iTaxViewer là ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Khi bạn nộp báo cáo thuế trên trang Tổng cục Thuế Việt Nam, file định dạng tiếp nhận là XML, do đó, máy tính của bạn bắt buộc phải cài đặt ứng dụng để chuyển đổi và kiết xuất thành dạng này, nên ứng dụng iTaxViewer sẽ giúp bạn chuyển đổi file đuôi XML để bạn có thể nộp trên trang thuế thành công.

Hỗ trợ file ứng dụng:

Folder hình ảnh phần cài đặt ItaxViewer 1.5.4

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ITaxViewer 1.5.4

Sau khi bạn tải phần mềm Itaxviewer về, bạn cần giải nén trước khi setup.

itaxviewer phiên bản mới nhất

Lưu thư mục chứa file RAR cho dễ nhớ nhé.

Thực hiện cài đặt:

Click chuột phải vào file itaxviewer.rar chọn Extract Here để giải nén phần mềm vừa tải về.

giải nén phần mềm itaxviewer

Sau khi giải nén ta được file iTaxViewer 1.5.4.exe. Bạn nhấp chuột phải vào file .exe chọn Run as administrator để chạy quyền Admin.

nhấn next để cài đặt

Chọn Next để thực hiện cài đặt

chọn setup

Click Install hệ thống sẽ tự động setup.

quá trình setup đang diễn ra

Quá trình cài đặt đang diễn ra. Lúc này, bạn hạn chế các thao tác trên máy tính nhé.

hoàn tất quá trình cài đặt itaxviewer

Bấm Finish để hoàn tất cài đặt phiên bản mới nhất nhé.

giao diện itaxviewer

Đây là giao diện ứng dụng ItaxViewer phiên bản 1.5.4 vừa cài đặt xong.

tải bản mới nhất file xml
phiên bản itaxviewer mới nhất

Chúc bạn thành công nhé!

Cập nhật các phiên bản cũ của ItaxViewer

 

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.5

iTaxViewer 1.4.5 là phiên bản mới nhất ngày 21/04/2018 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế…Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được.

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewwer 1.4.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax

Từ ngày 23/3/2018, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây. Đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tính năng mới trong phiên bản iTaxViewer 1.4.3

1. Bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bao gồm:

 • Bộ báo cáo tài chính (năm).
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm).
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược.

2. Bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm:

 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm).
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.
 • Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược.

3. Nâng cấp chức năng Lập báo cáo tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Quyết định số 48/2006-BTC, Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN, Thông tư số 95/2008/TT-BTC, Thông tư số 200/2014/TT-BTC (bộ BCTC năm) bổ sung yêu cầu xác định “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán”, trong đó có 04 nội dung ý kiến của đơn vị kiểm toán gồm:

 • Ý kiến trái ngược.
 • Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến.
 • Ý kiến ngoại trừ.
 • Ý kiến chấp nhận toàn phần.

Như vậy, kể từ ngày 15/01/2018 khi kê khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai đó.

Doanh nghiệp nào đang sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA cung cấp thì cần tải iTaxviewer 1.4.3 về cài đặt thì mới sử dụng được. Đây cũng chính là công cụ được Tổng cục Thuế phát hành và cập nhập cùng những phần mềm liên quan như iHTKK, HTKK…

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.2

Ngày 12 tháng 11 năm 2017, Tổng cục thuế (TCT) nâng cấp dụng HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.8.0 và Phần mềm itaxviewer mới nhất phiên bản Itaxviewer 1.4.2 nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

Tải về bộ cài: iTaxViewer 1.4.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.1. Bắt đầu từ ngày 23/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổng cục thuế đã có Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 như sau:

Theo Thông báo, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.1.

Người nộp thuế thực hiện tải ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 để xem thông báo Bước 2 Mẫu 01-2/TB-TĐT được đầy đủ, chính xác.

Tải về bộ cài: iTaxViewer 1.4.1

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0;

Bắt đầu từ ngày 2/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung cấp.

Nâng cấp iTaxViewer 1.3.2

Ngày 27/9/2017, Thổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu sử dụng chữ ký số mới của công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn (SAFE – CA). Cụ thể như sau:

Ngày 07/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 424/GP-BTTTT cho Công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn (gọi tắt là SAFE-CA). Giấy phép số 424/GP-BTTTT có thời hạn 05 năm, có giá trị đến hết ngày 26/8/2021.

Ngày 22/9/2017, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp chứng thư số mới cho cho nhà cung cấp SAFE-CA.

Ngày 22/9/2017, Cục CNTT nhận được công văn số 17/2017/CSAT ngày 22/9/2017 của Công ty Cổ phần Chứng thư số An Toàn về việc chấp nhận chứng thư số của SAFE-CA trong giao dịch với dịch vụ công trực tuyến.

Đáp ứng yêu cầu Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới của nhà cung cấp SAFE-CA trong việc Kê khai, Nộp thuế, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của SAFE-CA.

Tổng cục Thuế thông báo để NNT đang sử dụng chữ ký số mới do SAFE-CA cung cấp được biết và thực hiện tải ứng dụng iTaxviewer 1.3.2 về cài đặt, sử dụng. Tải tại đây.

Tổng cục thuế đã nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc hồ sơ thuế XML ItaxViewer 1.3.0 đã sửa hết các lỗi còn tồn tại. Bạn nào còn dùng ItaxViewer cũ (được tải về và cài đặt trước ngày 06/03/2017) thì nên tải lại bản mới (kể cả đang là 1.3.0 cũng tải lại vì nó còn tồn tại 1 số lỗi)

Link download:

Từ ngày 01/3/2017, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây. Người nộp thuế có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng TẠI ĐÂY.

Ngày 11/11/2016, Tổng cục Thuế ra Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1

– Tải bộ cài iTaxViewer 1.2.1 tại

Nội dung nâng cấp phần mềm iTaxviewer 1.3.0 – Đã nâng cấp iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0

Ngày 01/3/2017, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0.

Theo đó, nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.1 đáp ứng triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo quy định nghiệp vụ hiện hành, bao gồm:

 • Đáp ứng Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016.
 • Đáp ứng Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015.
 • Đáp ứng các yêu cầu sau triển khai thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, Hải Phòng.
 • Đồng thời, nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK.

Kể từ ngày 01/3/2017, khi kê khai hồ sơ hoàn thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Nội dung nâng cấp phần mềm iTaxviewer 1.2.0

Tổng cục Thuế thông báo đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ:

Đáp ứng Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân; Bổ sung một số yêu cầu hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế GTGT, báo cáo hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính và một số nội dung khác.

Nội dung nghiệp vụ chính thực hiện nâng cấp bao gồm:

18 mẫu tờ khai TNCN và các phụ lục quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất kinh doanh…

7 mẫu gồm tờ khai thuế GTGT và báo cáo hóa đơn quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế.

Một số nội dung khác: Bổ sung phụ lục 02/PL-XSĐT kèm theo tờ khai quyết toán 03/TNDN dùng cho doanh nghiệp Xổ sơ điện toán; Sửa công thức tính thuế trên tờ khai mẫu 01/BVMT và tờ khai quyết toán mẫu 02/BVMT; Sửa bỏ ràng buộc khi nhập thông tin cấp mã số thuế cho người phụ thuộc (NPT) đối với trẻ em dưới 14 tuổi phải nhập giấy khai sinh mà trên giấy khai sinh không có thông tin “quyển số” và cho nhập số định danh cá nhân đối với trẻ em (nếu có).