Về việc thực hiện hóa đơn điện tử

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2632/TCT-DNL
V/v thực hiện hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 10, 11 tòa nhà 126 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 633/CV-VBI5 ngày 24/5/2016 của Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn điện tử của Công ty và các chi nhánh trực thuộc. Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định:

“5. T chức kinh doanh có th đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử”.

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Điều 4. Nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử

  1. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điu kiện sau:

  1. a) Là tchức kinh tếcó đủ điu kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là t chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
  2. b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cu khai thác, kim soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
  3. c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóađơn điện tử theo quy định;
  4. d) Có chữ kýđiện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết ni với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyn vào phn mm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời đim lập hóa đơn.

  1. e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gm:

– Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thng lưu trữ dữ liệu;

– Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự c: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và các chi nhánh trực thuộc Công ty đáp ứng các điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử thì được khởi tạo hóa đơn điện tử đ sử dụng. Đề nghị Công ty thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy đnh tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Website Tổng cục Thuế
– Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh

 

Tải file đính kèm dưới đây

thực hiện hddt

 

Contact Me on Zalo
0932780176