STT

Loại văn bản

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Hiệu lực

Tên ban hành

1 Thông   tư 88/2020/TT-BTC 30/10/2020 01/11/2020 Thông   tư 88/2020/TT-BTC điều chỉnh bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa   đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Chi tiết
2 Nghị   định 125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 05/12/2020 Nghị   định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Chi tiết
3 Nghị   định 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 01/07/2022 Nghị   định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa,   cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ… Chi tiết
4 Thông   tư 68/2019/TT-BTC 30/09/2019 14/11/2019 Hướng   dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm   2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp   dịch vụ Chi tiết
5 Công   văn 4178/TCT-CS 15/10/2019 14/11/2019 Một   số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử Chi tiết
6 Nghị   định 119/2018/NĐ-CP 15/10/2018 01/11/2018 Nghị   định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp   dịch vụ Chi tiết
7 Thông   tư 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 01/05/2011 Thông   tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử   bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
8 Nghị   định 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 01/01/2011 Nghị   định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán   hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
9 Nghị   định 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 01/03/2014 Nghị   định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của   Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn   bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
10 Thông   tư 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 01/06/2014 Thông   tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định   21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của   Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
11 Thông   tư 26/2015/TT-BTC 27/02/2015 01/01/2015 Thông   tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá   trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2   năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một   số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị   định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC   ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chi tiết
12 Thông   tư 37/2017/TT-BTC 27/04/2017 12/06/2017 V/v   sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính,   Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Chi tiết
13 Công   văn 4290/TCT-DNL 14/10/2015 14/10/2015 V/v   Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy trong trường hợp mặt   hàng chiếm nhiều trang giấy Chi tiết
14 Công   văn 2402/BTC-TCT 23/02/2016 23/02/2016 V/v   Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử Chi tiết
15 Quyết   định 1209/QĐ-BTC 23/06/2015 23/06/2015 V/v   thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Chi tiết
16 Quyết   định 1445/2015/QĐ-TCT 06/08/2015 06/08/2015 V/v   ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ   quan thuế Chi tiết
17 Quyết   định 2660/QĐ-BTC 14/12/2016 01/01/2017 V/v   gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ   trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực   của cơ quan thuế Chi tiết
18 Nghị   định 109/2013/NĐ-CP 24/09/2013 09/11/2013 Nghị   định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính   trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Chi tiết
19 Nghị   định 49/2016/NĐ-CP 27/05/2016 01/08/2016 Nghị   định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số   điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử   phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn Chi tiết
20 Thông   tư 10/2014/TT-BTC 17/01/2014 02/03/2014 Thông   tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 v/v hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính   về hóa đơn Chi tiết
21 Thông   tư 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 15/12/2016 Thông   tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung   một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ   Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Chi tiết
22 Thông   tư 16/VBHN-BTC 24/05/2017 24/05/2017 Văn   bản hợp nhất thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 24/05/2017 của Bộ Tài chính hướng   dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý gỉá tại Nghị định số   109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành   chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Chi tiết
23 Luật 51/2005/QH11 29/11/2005 01/03/2006 Luật   Giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số   51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Chi tiết
24 Luật 67/2006/QH11 29/06/2006 01/01/2007 Luật   Công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số   67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Chi tiết
25 Nghị   định 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 15/11/2018 Nghị   định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch   điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Chi tiết
26 Thông   tư 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP 05/08/2015 01/07/2015 Thông   tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính,   Bộ Công thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chế độ hoá đơn, chứng từ   đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường Chi tiết