STT

Loại văn bản

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Hiệu lực

Tên ban hành

1Thông   tư88/2020/TT-BTC30/10/202001/11/2020Thông   tư 88/2020/TT-BTC điều chỉnh bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa   đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụChi tiết
2Nghị   định125/2020/NĐ-CP19/10/202005/12/2020Nghị   định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơnChi tiết
3Nghị   định123/2020/NĐ-CP19/10/202001/07/2022Nghị   định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa,   cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ…Chi tiết
4Thông   tư68/2019/TT-BTC30/09/201914/11/2019Hướng   dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm   2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp   dịch vụChi tiết
5Công   văn4178/TCT-CS15/10/201914/11/2019Một   số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tửChi tiết
6Nghị   định119/2018/NĐ-CP15/10/201801/11/2018Nghị   định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp   dịch vụChi tiết
7Thông   tư32/2011/TT-BTC14/03/201101/05/2011Thông   tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử   bán hàng hóa, cung ứng dịch vụChi tiết
8Nghị   định51/2010/NĐ-CP14/05/201001/01/2011Nghị   định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán   hàng hóa, cung ứng dịch vụChi tiết
9Nghị   định04/2014/NĐ-CP17/01/201401/03/2014Nghị   định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của   Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn   bán hàng hóa, cung ứng dịch vụChi tiết
10Thông   tư39/2014/TT-BTC31/03/201401/06/2014Thông   tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định   21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của   Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
11Thông   tư26/2015/TT-BTC27/02/201501/01/2015Thông   tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá   trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2   năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một   số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị   định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC   ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụChi tiết
12Thông   tư37/2017/TT-BTC27/04/201712/06/2017V/v   sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính,   Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.Chi tiết
13Công   văn4290/TCT-DNL14/10/201514/10/2015V/v   Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy trong trường hợp mặt   hàng chiếm nhiều trang giấyChi tiết
14Công   văn2402/BTC-TCT23/02/201623/02/2016V/v   Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tửChi tiết
15Quyết   định1209/QĐ-BTC23/06/201523/06/2015V/v   thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuếChi tiết
16Quyết   định1445/2015/QĐ-TCT06/08/201506/08/2015V/v   ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ   quan thuếChi tiết
17Quyết   định2660/QĐ-BTC14/12/201601/01/2017V/v   gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ   trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực   của cơ quan thuếChi tiết
18Nghị   định109/2013/NĐ-CP24/09/201309/11/2013Nghị   định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính   trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơnChi tiết
19Nghị   định49/2016/NĐ-CP27/05/201601/08/2016Nghị   định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số   điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử   phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơnChi tiết
20Thông   tư10/2014/TT-BTC17/01/201402/03/2014Thông   tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 v/v hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính   về hóa đơnChi tiết
21Thông   tư176/2016/TT-BTC31/10/201615/12/2016Thông   tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung   một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ   Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơnChi tiết
22Thông   tư16/VBHN-BTC24/05/201724/05/2017Văn   bản hợp nhất thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 24/05/2017 của Bộ Tài chính hướng   dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý gỉá tại Nghị định số   109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành   chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơnChi tiết
23Luật51/2005/QH1129/11/200501/03/2006Luật   Giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số   51/2005/QH11 ngày 29/11/2005Chi tiết
24Luật67/2006/QH1129/06/200601/01/2007Luật   Công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số   67/2006/QH11 ngày 29/6/2006Chi tiết
25Nghị   định130/2018/NĐ-CP27/09/201815/11/2018Nghị   định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch   điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký sốChi tiết
26Thông   tư64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP05/08/201501/07/2015Thông   tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính,   Bộ Công thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chế độ hoá đơn, chứng từ   đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trườngChi tiết