Triệu tập đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thẩm quyền triệu tập đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là ai? Họp đại hội thành viên được tiến hành khi nào? Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp quý khách hàng tìm hiểu về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý: Luật Hợp tác xã 2012.

1. Thẩm quyền triệu tập đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Hội đồng quản trị triệu tập họp đại hội thành viên. Đại hội thành viên thường niên được họp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Đại hội thành viên bất thường do hội đồng quản trị triệu tập. Ngoài ra còn có ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Hoặc thành viên đại diện của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên triệu tập.

>>Xem thêm: Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của Hợp tác xã

2. Triệu tập đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã họp bất thường.

2.1. Do Hội đồng quản trị triệu tập

Hội đồng quản trị triệu tập đại hội thành viên bất thường trong những trường hợp sau đây:

  • Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của hội đồng quản trị
  • Hội đồng quản trị không tổ chức được cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập
  • Theo đề nghị của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
  • Theo đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của ban kiểm soát, kiểm soát viên. Hoặc đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên. Hội đồng quản trị phải triệu tập đại hội thành viên bất thường.

>>Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã thành viên theo pháp luật

2.2. Do Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập

Trường hợp quá thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của ban kiểm soát, kiểm soát viên. Hoặc đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên hợp tác xã thành viên. Mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thành viên bất thường.

Hoặc quá 3 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thường niên. Thì ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên có quyền triệu tập đại hội thành viên.

2.3. Do thành viên đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên triệu tập

Thành viên đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên được quyền triệu tập đại hội thành viên. Khi trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên có quyền triệu tập mà không triệu tập đại hội thành viên bất thường.

>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

3. Tiến hành họp đại hội thành viên

Đại hội thành viên được tiến hành khi có ít nhất 75% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên. Hoặc 75% tổng số đại biểu thành viên tham dự. Nếu không đủ số lượng thành viên thì phải hoãn đại hội thành viên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không họp được. Thì triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của đại hội thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có ít nhất 50% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự.

Nếu cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành. Thì triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của đại hội thành viên được tiến hành không phụ thuộc vào số thành viên tham dự.

>> Xem thêm: Thực hiện góp vốn trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trên đây là những thông tin cơ bản về Triệu tập đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất. 

Contact Me on Zalo
0932780176