Chức năng tra cứu trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn

Bài viết này giới thiệu chức năng Tra cứu trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn và hướng dẫn cách “Tra cứu tờ khai hay thông báo nộp thuế …”, chi tiết như sau:

Mục 1: Giới thiệu chức năng

Cho phép NNT có thể tra cứu các hồ sơ khai thuế đã gửi đến CQT, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ khai, nộp thuế. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ thêm Tra cứu số thuế phải nộp (Số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau); Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế (Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, Số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ Cơ quan Thuế)

Mục 2: Thông báo nộp thuế

Cho phép người sử dụng tra cứu tất cả thông báo liên quan tới nộp thuế và thay đổi thông tin tài khoản được gửi cho NNT trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo nộp thuế

Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu thông báo.


Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

– Mã giao dịch: Quý khách có thể không nhập phần này.

– Cơ quan thông báo: bao gồm Cơ quan thuế hoặc ngân hàng

– Loại thông báo: bao gồm các loại thông báo có trên hệ thống

– Ngày thông báo từ ngày: hệ thống tự động hiển thị ngày hiện tại và không được để trống

– Ngày thông báo đến ngày: hệ thống hiển thị tự động ngày hiện tại và không được để trống

*Lưu ý:

– Từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày.

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

– Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

– Nhấn “chi tiết”: Hệ thống hiển thị chi tiết thông báo.

– Nhấn “In thông báo”: cho phép NNT in chi tiết thông báo.

– Nhấn “quay lại”: hệ thống đóng màn hình xem chi tiết thông báo.

– Nhấn “Tải về

– Hệ thống thuedientu hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.

– NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

Đọc thêm:

Mục 3: Thông báo khai thuế

Cho phép người sử dụng tra cứu tất cả thông báo liên quan tới khai thuế được gửi cho NNT trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo khai thuế

Hệ thống thuedientu hiển thị màn hình Thông báo khai thuế


Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

– Mã giao dịch:

– Loại thông báo: bao gồm các loại thông báo có trên hệ thống

– Ngày thông báo từ ngày:

– Ngày thông báo đến ngày:

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

– Hệ thống thuedientu thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

– Nhấn “Tải về

– Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.

– NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

Mục 4: Tra cứu tờ khai

– Cho phép người sử dụng tra cứu tất cả các tờ khai liên quan tới khai thuế được gửi cho NNT trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Tờ khai

– Hệ thống thuedientu hiển thị màn hình Tờ khai

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

– Tờ khai: bao gồm các tờ khai có trên hệ thống

– Mã giao dịch:

– Ngày ngày nộp từ ngày:

– Ngày ngày nộp đến ngày:

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

– Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

=> Nhấn “Tải về”

– Hệ thống thuedientu hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.

– NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

=> Nhấn “ Thông báo

– Hệ thống hiển thị màn hình danh sách thông báo Mục 1, Mục 2 liên quan tới tờ khai.

Cho phép NNT tải thông báo về máy tính.

=> Nhấn “Gửi phụ lục

– Đối với các tờ khai được đính kèm phụ lục, hệ thống hỗ trợ NNT đính kèm phụ lục.

– NNT chọn “Chọn tệp tờ khai” mở file upload.

– Chọn “Ký điện tử” hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN.

– NNT nhập đúng mã PIN chữ ký số và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công

– Chọn “Nộp tờ khai” để gửi phụ lục tới cơ quan thuế, hệ thống hiển thị danh sách phụ lục đã gửi thành công.

Quý khách có thể xem các hướng dẫn sử dụng các mục chức năng khác trên thuedientu.gdt.gov.vn tại đây.

TRUNG TÂM KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG:
Chữ ký số TPHCM
Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 093 278 01 76
Website: https://www.facebook.com/chukysohochiminh

Contact Me on Zalo
0932780176