Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát (Mẫu số 05 – Nghị định 119)

Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn của Doanh nghiệp, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.
Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót

Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát (Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP) có nội dung như sau:

 

TÊN CƠ QUAN THUẾ
CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
RA THÔNG BÁO

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………./TB-…

…., ngày……..tháng……năm…..

 

THÔNG BÁO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CẦN RÀ SOÁT

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………

Cơ quan thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử của đơn vị cần rà soát như sau:

STT

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn điện tử

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn điện tử

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Lý do cần rà soát

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, đơn vị thực hiện thông báo với cơ quan thuế.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế)

 

Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát
(Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

>>> Tải Mẫu 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP file Word dưới đây

mẫu 05 trả lời của cơ quan thuế
>>> Tải Mẫu 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP file PDF dưới đây

mẫu 05 trả lời của cơ quan thuế

>>>>> Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế.

 

Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) có nội dung như sau:

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn điện tử

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

 Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử
(Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

 

>>> Tải Mẫu 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP file Word dưới đây

mẫu 05 trả lời của cơ quan thuế
>>> Tải Mẫu 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP file PDF dưới đây

mẫu 05 trả lời của cơ quan thuế

Contact Me on Zalo
0932780176