Sử dụng được bao nhiêu chữ ký số khi thực hiện dịch vụ thuế điện tử

NNT có thể sử dụng được bao nhiêu chữ ký số khi thực hiện dịch vụ thuế điện tử.

– Đối với “Dịch vụ – Nộp thuế điện tử”, NNT chỉ được đăng ký sử dụng 1 chữ ký số.

– Đối với “Dịch vụ – Khai thuế điện tử”, cho phép NNT đăng ký sử dụng nhiều chữ ký số.

Lưu ý: NNT dùng tài khoản chính để đăng ký chữ ký số cần sử dụng trên các dịch vụ.
XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

0932780176