Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã thành viên theo pháp luật

Điều kiện trở thành hợp tác xã thành viên là gì? Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã thành viên là gì? Quy định pháp luật như thế nào? Cùng Chữ ký số TPHCM tìm hiểu.

Căn cứ pháp lý: Luật Hợp tác xã năm 2012

1. Điều kiện trở thành hợp tác xã thành viên

Hợp tác xã trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có nhu cầu hợp tác với các hợp tác xã thành viên. Và có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã.
 • Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.
 • Góp vốn vào liên hiệp hợp tác xã.
 • Điều kiện khác theo quy định của điều lệ liên hiệp hợp tác xã.

Lưu ý: Hợp tác xã có thể là thành viên của nhiều liên hiệp hợp tác xã. Trừ trường hợp điều lệ liên hiệp hợp tác xã có quy định khác.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

2. Quyền của hợp tác xã thành viên:

Hợp tác xã thành viên có các quyền sau:

 • Được liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.
 • Được phân phối thu nhập
 • Được hưởng các phúc lợi liên hiệp hợp tác xã.
 • Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên.
 • Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên 
 • Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Và các chức danh khác được bầu của liên hiệp hợp tác xã.
 • Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của liên hiệp hợp tác xã. Yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường.
Đọc Thêm  Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên

Ngoài các quyền trên, còn có các quyền:

 • Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của liên hiệp hợp tác xã. Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Ra khỏi liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.
 • Được trả lại vốn góp khi ra khỏi liên hiệp hợp tác xã
 • Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của liên hiệp hợp tác xã
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Quyền khác theo quy định của điều lệ.

>>>Xem thêm: Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của Hợp tác xã 

3. Nghĩa vụ của hợp tác xã thành viên

Hợp tác xã thành viên phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.
 • Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.
 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên và quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.
Đọc Thêm  Miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên

>>>Xem thêm: 

Hợp tác xã là gì? Mô hình tổ chức quản lý của hợp tác xã 

Thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã thành viên theo pháp luật. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị tư vấn giấy phép kinh doanh chuyên nghiệp nhất. 

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176