Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ đã chính thức ban hành bắt đầu có hiệu lực ngày 1/11/2018 nêu rõ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Nghị định ban hành đã đánh dấu thêm 1 bước tiến trong quá trình chuyển dịch sử dụng Hóa đơn giấy sang Hóa đơn điện tử của Chính Phủ. Dưới đây, là tổng hợp các quy định quan trọng về Hóa đơn điện tử của Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

1. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 199/2018/NĐ-CP, những đối tượng được sử dụng hoá đơn điện tử. Bao gồm:

– Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

• Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;

• Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

• Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

• Các tổ chức khác;

• Các hộ, cá nhân kinh doanh.

– Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
– Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
– Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Bài viết liên quan về HĐĐT:

  1. Làm thế nào để tra cứu hóa đơn điện tử GTGT hợp pháp? Cách phân biệt HĐĐT thật giả?
  2. Xử lý hóa đơn điện tử sai sót
  3. Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
  4. Hướng dẫn quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử
  5. Biên bản điều chỉnh, biên bản hủy, thu hồi hóa đơn
  6. Hóa đơn điện tử và những điều doanh nghiệp cần biết
  7. Hướng dẫn doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

2. Các loại hóa đơn điện tử theo quy định mới

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các loại hoá đơn điện tử gồm:

– Hóa đơn giá trị gia tăng:

Là loại hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Hóa đơn giá trị gia tăng ở đây bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Hóa đơn bán hàng

Là loại hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Hóa đơn bán hàng ở đây bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Các loại hóa đơn khác:

Vé điện tử, tem điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Hóa đơn điện tử quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3. Điều này phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.

3. Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

– Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018: Việc thực hiện hóa đơn điện tử sẽ phải thực hiện xong chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020 đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra:
+ Kể từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020. Các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

+ Kể từ ngày 01/11/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/11/2018), thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

– Để sử dụng trước ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/11/2018), đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 .Và phải thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 31/10/2020: Nếu cơ quan thuế thông báo DN chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu DN chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì DN thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP này cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

– Đối với DN mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020: +Trường hợp cơ quan thuế thông báo DN thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thì DN thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

+ Nếu DN chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như trên.

– Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì các đơn vị này tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng. Ngoài ra, chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

4. Hủy hóa đơn giấy khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định yêu cầu, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hủy những hóa đơn giấy còn chưa sử dụng (khoản 3 Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

Hiện nay, thủ tục hủy hóa đơn giấy được thực hiện theo thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đó kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế, yêu cầu phải hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày.

5. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy

Điều 10 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử quy định, hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy.

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy không có hiệu lực để giao dịch hoặc thanh toán. Trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định. Hóa đơn chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử.

6. Hóa đơn điện tử có sai sót phải báo ngay với cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử rơi vào trường hợp có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán phải thông báo với cơ quan thuế ngay lập tức để hủy hóa đơn đã lập trước đó và lập hóa đơn mới thay thế.

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã đã gửi cho người mua mới phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót; người bán phải thông báo với quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế (Theo Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

7. Các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về các đối tượng được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí, gồm 5 trường hợp sau:

– Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

– Đối tượng khác do Bộ Tài chính quyết định.

Contact Me on Zalo
0932780176