Tại sao đã lập Giấy nộp tiền mà Ngân hàng chưa trích nợ tài khoản và không thấy thông báo GNT của Cơ quan Thuế trả về mail?

NNT kiểm tra GNT tại chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu Giấy nộp tiền”.

Tra cứu theo điều kiện ngày lập GNT và xem trạng thái của GNT đã lập, Trạng thái

GNT thuộc 1 trong 3 trạng thái sau:

Đã lập GNT: NNT mới thực hiện lập GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng.
→ NNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.
– Đã trình ký: NNT mới thực hiện trình ký GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng.

→NNT vào chức năng “Phê duyệt GNT” → tích chọn GNT cần phê duyệt → chọn “Hiển thị” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.

Đã gửi GNT: NNT đã thực hiện “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng, và Ngân hàng đang trong quá trình xử lý GNT, đề nghị NNT thực hiện tra cứu GNT vào thời điểm khác.

(GNT xử lý thành công tại Ngân hàng thì tài khoản của NNT sẽ được trích nợ và có thông báo GNT của Cơ quan Thuế).
XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Contact Me on Zalo
0932780176