Miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên như thế nào?

Sau đây Chữ ký số TPHCM sẽ giúp quý khách hàng giải đáp về vấn đề “Miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên“.

1. Miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên

Theo quy định tại khoản 2 điều 60 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

“Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;”

Nếu Điều lệ công ty có quy định khác, sẽ thực hiện theo Điều lệ công ty.

Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác hoặc không quy định. Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ theo quy định pháp luật.

Theo quy định pháp luật, cần phải triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên để ra Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty. 

>>>Xem thêm: 

Giám đốc trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2. Nghị quyết được thông qua

Nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty. Được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  • Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  • Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng. Hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, chỉ cần thuộc một trong trường hợp trên, Nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề này sẽ được thông qua.

Đồng thời, trong cuộc họp Hội đồng thành viên này cũng phải bổ nhiệm một giám đốc mới.

>>>Xem thêm:

Bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Nghị quyết của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

3. Thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh

  • Nếu Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

  • Nếu Giám đốc là người đại diện theo pháp luật:

Sẽ thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Lưu ý: Trình tự thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm tổng giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng tương tự.

>>>Xem thêm:

Nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM. Chữ ký số TPHCM tự hào là  đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, tư vấn hợp đồng… chuyên nghiệp nhất. Tham khảo dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Contact Me on Zalo
0932780176