Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Mau-quyet-dinh-ve-viec-ap-dung-hoa-don-dien-tu-1

Nội dung bài viết này ChukysoTPHCM chia sẻ đến các bạn mẫu quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử cụ thể và chi tiết.

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử để thay thế cho hoá đơn giấy.

Giúp góp phần hiện đại hoá công tác hạch toán kế toán, tiết kiệm chi phí, nhanh nhạy các thủ tục, tiết kiệm thời gian, nâng cao tính bảo mật của Doanh nghiệp hơn. Chi tiết qua nội dung dưới đây.

Mau-quyet-dinh-ve-viec-ap-dung-hoa-don-dien-tu-1

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo – lập – gửi – nhận – lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Đặc biệt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo – lập – xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Đọc thêm

Mau-quyet-dinh-ve-viec-ap-dung-hoa-don-dien-tu-2

2. Nội dung quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử bao gồm các nội dung chính sau:

Tên hệ thống thiết bị hạ tầng sử dụng xuất hoá đơn điện tử: Bao gồm thông tin máy tính, máy in để chứng minh đơn vị đó đủ điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử.

Tên hệ thống giải pháp hóa đơn điện tử: Có thể là hệ thống phần mềm mà đơn vị tự xây dựng hoặc được cung cấp bởi các tổ chức trung gian.

Bộ phận kỹ thuật hoặc nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về kỹ thuật hóa đơn điện tử, phần mềm ứng dụng.

Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan đến việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Nội dung Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử:

Đơn vị chủ quản:………………
Tên tổ chức…………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
…………., ngày…… tháng…….năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

GIÁM ĐỐC …

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …

….

Xét đề nghị của …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày ……../……/20…..trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
  • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);
  • Như Điều 4 (để thực hiện);
  • Lãnh đạo đơn vị;
  • Lưu.

Trên đây là mẫu quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử mà ChukysoTPHCM chia sẻ đến các bạn. Nếu cần tư vấn thêm về vấn đề hóa đơn điện tự hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ nhé.

Contact Me on Zalo
0932780176