Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại khoản 4 Điều 12 (Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.) nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119.

 

Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) có nội dung như sau:

 

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi:……………………………………………………

  1. TCHỨC, CÁ NHÂN ĐNGHỊ CẤP LẺ HÓA ĐƠN:
  2. Tên tổ chức, cá nhân:
  3. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

  1. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: ………………………………………… Cơ quan cấp ……………………

  1. Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………….
  2. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):…………………………………………………………………………………..
  3. Số CMND người đi nhận hóa đơn: …………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………………… Nơi cấp: ……….…………………………

  1. II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ:

– Tên hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………………………………………….

– Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………………………

– Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………

– Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ……………………………………..

– Doanh thu phát sinh: …………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

………, ngày ………tháng…….năm……
NGƯỜI NỘP THUhoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

 

 Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
(Mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

 

>>> Tải Mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP file Word dưới đây
mẫu đề nghị cấp hddt có mã của cơ quan thuế

>>> Tải Mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP file PDF dưới đây
mẫu đề nghị cấp hddt có mã của cơ quan thuế

 

 

>>> Tải Mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP file Word dưới đây
mẫu đề nghị cấp hddt có mã của cơ quan thuế

>>> Tải Mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP file PDF dưới đây
mẫu đề nghị cấp hddt có mã của cơ quan thuế

 

Contact Me on Zalo
0932780176