Kiểm soát viên trong công ty cổ phần được quy định như thế nào

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, Ban kiểm soát là một bộ phận quan trọng. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Để trở thành kiểm soát viên trong công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

–  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì người thành niên  (từ đủ 18 tuổi) là người có năng lực hành vi dân sự, trừ các đối tượng như: người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.

– Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Đọc Thêm  Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát (Mẫu số 05 - Nghị định 119)

– Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

–  Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Lưu ý:  Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Trên đây là quy định về tiêu chuẩn và điều kiện​ của kiểm soát viên Chữ ký số TPHCM gửi tới bạn đọc. Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với Chữ ký số TPHCM theo thông tin trên Website hoặc dưới đây để được giải đáp:

  • Hotline: 093 278 0176
  • Email: chukysotphcm.net@gmail.com
  • Facebook: Chữ ký số TPHCM
0932780176