Họp đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Họp đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã diễn ra như thế nào? Được tổ chức như thế nào? Quy định pháp luật? Cũng Chữ ký số TPHCM tìm hiểu.

Căn cứ pháp lý: Luật Hợp tác xã năm 2012.

1. Chuẩn bị đại hội thành viên

Người triệu tập đại hội thành viên phải lập danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên. Và đại biểu thành viên có quyền dự họp. Ngoài ra còn chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và dự thảo nghị quyết.

Xác định thời gian, địa điểm và gửi giấy mời đến những người trong danh sách dự họp. Giấy mời họp phải kèm theo chương trình, tài liệu liên quan đến nội dung đại hội thành viên. Ít nhất 7 ngày trước ngày đại hội thành viên khai mạc.

Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi. Khi có ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên trở lên kiến nghị điều chỉnh về cùng một nội dung. Kiến nghị bằng văn bản. Nội dung kiến nghị phải được gửi đến người triệu tập họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.

Đọc Thêm  Thực hiện góp vốn trong hợp tác xã, liên hiện hợp tác xã

Kiến nghị phải ghi rõ tên thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình. Người triệu tập đại hội thành viên sẽ xem xét và đưa ra quyết định.

Trong trường hợp từ chối thì phải báo cáo trước đại hội thành viên trước khi quyết định chương trình họp.

>>>Xem thêm: Triệu tập đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

2. Thời gian, địa điểm họp đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thời gian, địa điểm họp do người triệu tập đại hội thành viên quyết định. Và được ghi trong giấy mời gửi tới những người trong danh sách tới dự họp. 

>>>Xem thêm: 

Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của Hợp tác xã

Thực hiện góp vốn trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

3. Biểu quyết trong đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành với các nội dung sau:

  • Sửa đổi, bổ sung điều lệ
  • Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Đọc Thêm  Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thành lập công ty TNHH

Ngoài những nội dung trên, các nội dung khác được thông qua khi có trên 50% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành.

Mỗi thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự đại hội thành viên có một phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau. Không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

Trên đây là những thông tin cơ bản về Họp đại hội thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị tư vấn luật doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất. 

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176