Quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên điều hành hoạt động hằng ngày của công ty. Quy định pháp luật như thế nào?

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên.

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Giám đốc, Tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

>>>Xem thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên

2. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty. Trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty. Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh
 • Tuyển dụng lao động
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty. Hoặc trong hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.
Đọc Thêm  Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo Luật Doanh nghiệp

>>>Xem thêm: Quy định pháp luật về Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên

3. Bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Giám đốc, Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm.

Hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có thể được thuê theo hợp đồng lao động. Được ký kết với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch thành viên.

Nhiệm kỳ của Giám đốc, Tổng giám đốc không quá 05 năm.

>>>Xem thêm: Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên

4. Điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Không thuộc đối tượng không có quyền quản lý công ty được quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty
 • Điều lệ công ty không có quy định khác.

>>>Xem thêm: Quyền của Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM, đơn vị tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán chuyên nghiệp nhất để được giải đáp:

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176