Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ Hoàn Thuế Điện Tử

MỞ ĐẦU

Mục đích của tài liệu

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NSD sử dụng các chức năng của hệ thống thuế điện tử sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết đến từng phân hệ của hệ thống, hướng dẫn NSD từng bước thực hiện chức năng. Tài liệu hướng dẫn có hình ảnh minh họa kèm theo, tạo điều kiện dễ dàng cho NSD thực hiện các chức năng của hệ thống thuế điện tử .

Căn cứ nghiệp vụ của dịch vụ Hoàn thuế điện tử

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NSD sử dụng các chức năng của hệ thống thuế điện tử để sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử đáp ứng yêu cầu văn bản nghiệp vụ sau:

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ;

– Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

– Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

– Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thuật ngữ và chữ viết tắt

Thuật ngữ Giải thích Chữ viết tắt
Tổng cục thuế TCT
Cục thuế CT
Chi cục thuế CCT
Người nộp thuế NNT
Người sử dụng NSD
Cơ quan thuế CQT
Hệ thống thuế điện tử eTAX

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG

Hệ thống thuế điện tử eTAX nâng cấp các chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của Người nộp thuế, bao gồm các chức năng cho phép:

– Nộp giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT.

– Tra cứu giấy đề nghị hoàn mẫu số 01/ĐNHT.

– Gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế.

– Xem các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế.

– Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

– Hủy giấy đề nghị hoàn thuế.

Đọc thêm:

Nộp giấy đề nghị hoàn

Cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế.

Các bước thực hiện:

NNT vào chức năng <Hoàn Thuế>, chọn <Kê khai trực tuyến>, hệ thống mặc định thông tin như sau:

– Tờ khai: chọn “ 01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”.

– Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế.

– Kích vào nút <Tiếp tục>.

Màn hình chọn tờ khai
Màn hình chọn tờ khai

Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để NSD nhập dữ liệu:

– Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép NNT tự nhập.

– Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

– Loại hoàn thuế: cho phép NNT chọn 1 trong 2 lựa chọn: Hoàn dự án đầu tư hoặc Hoàn xuất khẩu.

– Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ – Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế – Đến kỳ tính thuế ở mục II.

– Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II

– Các chỉ tiêu đánh dấu * là các chỉ tiêu bắt buộc nhập.

– Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép NNT nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng.

– Chú ý: NNT chọn kỳ đề nghị hoàn thuế ( Từ kỳ – Đến kỳ ).

+ Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.

+ Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.

+ Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì người nộp thuế chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.

+ Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì người nộp thuế chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.

+ Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.

Màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn
Màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn

– Kích vào nút <Nhập lại> để xóa hết dữ liệu đã nhập.

– Kích vào nút <Lưu bản nháp> để lưu trữ lại dữ liệu đã nhập.

– Kích vào nút <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành:

Màn hình hoàn thành kê khai giấy đề nghị hoàn
Màn hình hoàn thành kê khai giấy đề nghị hoàn

– Kích vào nút <Sửa lại> để quay lại màn hình kê khai.

– Kích vào nút <Tờ khai XML> để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml.

– NNT kích vào nút <Ký và nộp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thống thông báo “Ký tệp tờ khai thành công

Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT xem giấy đề nghị hoàn đã gửi tại tab <Hoàn thuế>, chọn tiếp <Tra cứu giầy đề nghị hoàn thuế>.

Tra cứu giấy đề nghị hoàn

Cho phép người nộp thuế tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi đến cơ quan thuế, xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, bổ sung điều chỉnh các giấy đề nghị hoàn, hủy giấy đề nghị hoàn.

Các bước thực hiện:

NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn các tiêu chí sau:

– Giấy đề nghị hoàn: mặc định giấy đề nghị hoàn “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

– Mã giao dịch điện tử: Cho phép nhập.

– Ngày nộp từ ngày – Đến ngày: Cho phép nhập.

– Kỳ hoàn thuế từ kỳ… Đến kỳ: Cho phép nhập.

– Kích nút <Tra cứu> : hiển thị kết quả tra cứu hồ sơ hoàn thuế theo điều kiện nhập.

Màn hình tra cứu giấy đề nghị hoàn
Màn hình tra cứu giấy đề nghị hoàn

Hệ thống hiển thị danh sách giấy đề nghị hoàn đáp ứng điều kiện tra cứu ở trên, nếu NNT muốn xem lại giấy đề nghị hoàn thì kích vào giấy đề nghị hoàn cần xem.

Gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế

Cho phép người nộp thuế gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế sau khi đã gửi giấy đề nghị thành công trên Cổng.

Các bước thực hiện:

NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn nút <Hồ sơ gửi kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh>

Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”
Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”
Màn hình gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh
Màn hình gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh

NNT chọn các tiêu chí

Phụ lục: Cho phép chọn trong combobox giá trị: Hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn.

Tệp phụ lục: Ấn vào nút <Chọn tệp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel, pdf).

Màn hình upload file
Màn hình upload file

NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công

– Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Nộp tờ khai” , hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi đến CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế và kích chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.

Xem thông báo kết quả hoàn thuế

Cho phép người nộp thuế xem thông báo kết quả hoàn thuế.

Các bước thực hiện:

NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế> , Tra cứu thông tin giấy đề nghị hoàn đã gửi tới cơ quan thuế, kích chọn nút “Thông báo”, hệ thống hiển thị danh sách thông báo.

Kích chọn cột “Mã giao dịch điện tử” để tải thông báo về máy trạm và xem các thông báo.

Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

Cho phép người nộp thuế gửi hồ sơ giải trình bổ sung kèm giấy đề nghị hoàn thuế sau khi đã gửi giấy đề nghị thành công trên Cổng.

Các bước thực hiện:

NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn nút <Hồ sơ gửi kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh>

Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”
Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”
Màn hình gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh
Màn hình gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh

NNT chọn các tiêu chí

Phụ lục: Cho phép chọn trong combobox: Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn lần 1; Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn lần 2.

Tệp phụ lục: Ấn vào nút <Chọn tệp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel, pdf).

Màn hình upload file
Màn hình upload file

NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công

– Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Nộp tờ khai” , hồ sơ bổ sung điều chỉnh sẽ được gửi đến CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế và kích chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.

Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

Cho phép người nộp thuế hủy giấy đề nghị hoàn.

Các bước thực hiện:

NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn nút <Hồ sơ gửi kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh >

Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”
Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”

NNT chọn các tiêu chí.

Loại hồ sơ: Cho phép chọn trong danh sách chọn “Hủy đề nghị hoàn thuế”.

Hồ sơ: Ấn vào nút <Chọn hồ sơ>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel).

Màn hình upload file
Màn hình upload file

NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”.

– Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Gửi hồ sơ”, hồ sơ Hủy đề nghị hoàn thuế sẽ được gửi CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế.

TRUNG TÂM KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG:

Chữ ký số TPHCM

  • Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 093 278 01 76.
  • Website: https://www.facebook.com/chukysohochiminh
Contact Me on Zalo
0932780176