Tìm hiểu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại là 2 trong các loại cổ phần có trong công ty cổ phần. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu loại cổ phần này? Cùng Chữ ký số TPHCM tìm hiểu về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Cổ phần ưu đãi cổ tức

1.1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì?

Là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông. Hoặc cao hơn mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

1.2. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức:

– Nhận cổ tức.

Đọc Thêm  Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2020 chi tiết

– Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty. Sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản.

– Các quyền khác như cổ đông phổ thông. Trừ quyền biểu quyết, dự họp ĐHCĐ, đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát.

1.3. Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

– Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

– Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

2. Cổ phần ưu đãi hoàn lại

2.1 Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì?

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu. Hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

2.2. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

– Được hoàn lại vốn góp.

– Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp ĐHCĐ, đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

– Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

Đọc Thêm  Thanh toán điện tử và các hình thức thanh toán điện tử phổ biến nhất hiện nay

– Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tìm hiểu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần uy tín tại Hà Nội.

Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com

0932780176