Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ đông sáng lập nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Vậy, quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì? Cùng Chữ ký số TPHCM tìm hiểu.

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Nếu một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Thì số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm. Kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

>>>Xem thêm: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong Công ty cổ phần

2. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

  • Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 
  • Các quyền khác như cổ đông phổ thông. Trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết.
Đọc Thêm  Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần theo quy định mới nhất

>>>Xem thêm: Quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

3. Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết 

– Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác

– Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

– Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

>>>Xem thêm:

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Dịch vụ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần uy tín tại Hà Nội.

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176