Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm chủ tịch. Quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 1 thành viên như thế nào?

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp quý khách hàng tìm hiểu về vấn đề “Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên”

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên

Theo khoản 3 điều 79 Luật Doanh nghiệp năm 2014, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên sẽ áp dụng quy định tại điều 57 về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên gồm:

 • Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên
 • Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên
 • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên
 • Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Đọc Thêm  Dịch vụ thực hiện thủ tục sáp nhập công ty

>>>Xem thêm: Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2. Điều kiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên

 • Là người có năng lực dân sự theo quy định của luật dân sự 2015. Và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2015.
 • Được Hội đồng thành viên công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty.
 • Có đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ học vấn theo quy định. Nếu công ty kinh doanh các ngành nghề có yêu cầu về vấn đề này. Ví dụ: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, Hoạt động trung gian thanh toán,…
 • Đáp ứng các điều kiện pháp luật chuyên ngành đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

>>>Xem thêm: Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên

3. Thủ tục bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm. Hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán.

Trình tự, thủ tục bầu sẽ thực hiện theo  quy định tại Điều lệ công ty.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên là 5 năm. Có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh

 • Nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên không phải là người đại diện theo pháp luật
Đọc Thêm  Xử lý tài sản góp vốn trong công ty cổ phần khi thành lập

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

 • Nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật:

Sẽ thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

>>>Xem thêm:

Giám đốc trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quyền của Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM, đơn vị tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán chuyên nghiệp nhất để được giải đáp:

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176