Category Archives: Biểu Mẫu

Thông tư 39 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngày 31/03/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định […]

Thông tư 32/2011/TT-BTC – Phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa

Thông tư này hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Hóa đơn điện tử là gì? 18 Điều cơ bản cần biết về hóa đơn điện tử? Thông tư 32/2011/TT-BTC – Phát hành và sử dụng hóa đơn […]

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

Trường hợp hóa đơn GTGT bị viết sai hoặc 2 bên không thống nhất thực hiện hợp đồng nữa, thì sẽ áp dụng biên bản thu hồi hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: “Trường hợp hóa đơn đã lập và […]

0932780176