Biên bản họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

Sau mỗi cuộc họp của Hội đồng thành viên sẽ có biên bản họp. Biên bản họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh có những nội dung gì? Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

Sau khi được triệu tập họp đúng quy định, Hội đồng thành viên công ty hợp danh tiến hành họp Hội đồng thành viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ tọa cuộc họp.

Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản của công ty.

Nếu điều lệ công ty không có quy định khác, các vấn đề quan trọng được quy định tại khoản 3 Điều 177 Luật doanh nghiệp phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận; Các vấn đề khác được thông qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành,tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

>>>Xem thêm: 

Triệu tập họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản của công ty.

Nội dung biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính
  • Mục đích, chương trình và nội dung họp
  • Thời gian, địa điểm họp
  • Họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp
  • Các ý kiến của thành viên dự họp
  • Các nghị quyết được thông qua, số thành viên tán thành và nội dung cơ bản của các nghị quyết đó
  • Họ, tên, chữ ký của các thành viên dự họp

>>>Xem thêm:

Nghị quyết của Hội đồng thành viên và Biên bản họp Hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Biên bản họp Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – tư vấn luật doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất. 

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

Contact Me on Zalo
0932780176