Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên như thế nào ? Nội dung cần ghi vào biên bản họp hội đồng thành viên ?

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ cùng Quý khách hàng tìm hiểu về vấn đề Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên

Cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2014, “Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm.

Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền, nghĩa vụ và quan hệ làm việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”

Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác. Thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau.

>>>Xem thêm:

  • Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty TNHH 1 thành viên
  • Triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên

Các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản. Có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Nội dung chủ yếu trong biên bản họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên trở lên:

– Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

– Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp. Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp;

– Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

– Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

– Các quyết định được thông qua;

– Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp.

Sau khi họp Hội đồng thành viên ra nghị quyết hội đồng thành viên.

>> Xem thêm:

  • Biên bản họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên.

Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM, Là công ty tư vấn doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam thành lập công ty, dịch vụ kế toán chuyên nghiệp nhất để được giải đáp:

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM – Chìa Khoá Pháp Luật

Contact Me on Zalo
0932780176