Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và công ty con

Các tập đoàn kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và công ty con. Trình bày báo cáo đó như thế nào?

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014

1. Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con

– Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con sẽ phải hợp nhất theo từng khoản mục chỉ tiêu. Bằng cách cộng các khoản tương đương của các chỉ tiêu. Gồm tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu – thu nhập và chi phí.

– Khi phân phối lợi nhuận của các công ty con cho công ty mẹ. Thì các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải được công ty mẹ hoặc công ty con trả.

– Số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán, các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị trong cùng một tập đoàn. Và các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phải được loại trừ hoàn toàn.

– Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con dùng để hợp nhất báo cáo tài chính. Phải được lập cho cùng 1 kỳ kế toán.

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con sẽ được đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất. Kể từ ngày mua. Tức là ngày mà công ty mẹ thực sự nắm quyền kiểm soát đối với công ty con.

>>>Xem thêm:

  • Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo Luật Doanh nghiệp
  • Một số quy định về Tập đoàn kinh tế theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và công ty con:

Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và công ty con được quy định giống như quy định đối với doanh nghiệp.

Ngoài ra, báo cáo tài chính hợp nhất cần chú ý trình bày các thông tin đặc biệt dưới đây:

– Danh sách các công ty con:

Gồm các thông tin sau:

  • Tên công ty
  • Tên nước nơi mà các công ty con này thành lập hoặc có trụ sở thường trú.
  • Tỷ lệ lợi ích đạt được của công ty mẹ. Trong trường hợp tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ khác với tỷ lệ lợi ích đạt được. Thì phải trình bày cả 2 loại tỷ lệ này.

– Trong một số trường hợp đặc biệt, báo cáo tài chính hợp nhất còn phải trình bày thêm các thông tin:

+ Lý do không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con (nếu có).

+ Bản chất mối liên hệ giữa công ty mẹ và công ty con. Khi công ty mẹ đã nắm giữ trên 50% tỷ lệ quyền biểu quyết. Mà không sở hữu trực tiếp hay sở hữu gián tiếp thông qua các công ty con khác.

+ Tên của doanh nghiệp mà công ty mẹ vừa nắm giữ hơn 50% quyền biểu quyết vừa sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp qua các công ty con khác. Nhưng không có quyền kiểm soát. Nên doanh nghiệp đó không phải là công ty con. Và ảnh hưởng của việc mua, bán các công ty con đến tình hình tài chính tại ngày lập báo cáo tài chính. Và ảnh hưởng tới các số liệu của kỳ kế toán trước.

– Trong báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ phải trình bày phương pháp kế toán đang áp dụng đối với các công ty con.

>>>Xem thêm:

  • Mối quan hệ pháp lý giữa công ty mẹ và công ty con
  • So sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và công ty con. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị kinh nghiệm làm dịch vụ kế toán tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo
0932780176